Gach ceist go mion

Ceist 1 – Cad is ainm duit?

Iarrtar d’ainm ort ar mhaithe le cinntiú go bhfuil gach duine sa teaghlach curtha san áireamh agus le cúnamh a thabhairt don cheann teaghlaigh a bheith cinnte go bhfuil an t-eolas cruinn pearsanta tugtha do gach duine aonair. Cuidíonn an t-ainm freisin le feiceáil an bhfuil foirmeacha ar iarraidh nó ann faoi dhó. Bíonn ainmneacha ina gcúnamh freisin le grúpaí clainne taobh istigh den teaghlach a aithint.

Níl ainmneacha aonair ar fhoirmeacha daonáirimh tógtha amach mar chuid den bhailiú agus próiseáil sonraí. Tugann sé seo brat eile cosanta do rúndacht an eolais a bhaineann leis an duine aonair.

Ceist 2 – Gnéas

Tá anailís de réir aoise agus gnéis déanta ar bheagnach an t-eolas ar fad a bhailítear ar fhoirm an daonáirimh.

2006 Daonáireamh

FireannaighBaineannaigh     Iomlán      
2,121,171 2,118,677 4,239,848

Ceist 3 – Cad é do dháta breithe?

Baintear úsáid as dáta breithe le haois a mheas agus déantar anailís air ansin i gcomhthéacs na n-athróga eile sóisialta, eacnamaíocha agus déimeagrafacha ar an bhfoirm dhaonáirimh. Baintear úsáid as próifíl aoise an daonra le seirbhísí sláinte, oideachais, leasa shóisialta, tithíochta agus pobail eile a dhíriú sa treo cuí.

Bliana  Meán Aois (blianta)
1986 31.8
1991 33.0
1996 34.1
2002 35.1
2006 35.6

Ceist 4 – Cén gaol atá agat le daoine eile sa teaghlach?

Ceadaíonn na freagraí ar cheist 4 dúinn déantús aonaid chlainne taobh istigh den teaghlach a aithint agus baintear úsáid as an eolas le patrúin shóisialta agus maireachtála in Éirinn a thuiscint. Tá anailís ar na sonraí riachtanach le cláracha tithíochta agus leasa shóisialta a phleanáil. Tá rannóga éagsúla gaoil tugtha agus tugann sé seo deis clann i dteaghlaigh le cúpla glúin, le glúin amháin in easnamh agus clann atá athdhéanta tar éis do phósadh briseadh suas a aimsiú.
Teaghlaigh phríobháideacha de réir déantúis20022006Athrú
Mílte%
Duine amháin   277.6  329.5 18.7
Lánúin   211.4 269.5 27.5
Lánúin le leanaí 489.5 517.3 5.7
Tuismitheoir aonair le leanaí 131.2 152.5 16.2
Lánúin le daoine eile 17.2 23.9 39.0
Lánúin le leanaí agus le daoine eile 44.3 31.7 -28.4
Tuismitheoir aonair le leanaí agus le daoine eile 9.4 17.2 -11.3
Clann amháin nó níos mó 5.7 20.3   256.1
Bliana  

Meánméid an teaghlaigh (daoine)

1986 3.53
1991 3.34
1996 3.14
2002 2.94
2006 2.81

Ceist 5 – Cad é do stádas pósta reatha?

Bunathróg déimeagrafach é stádas pósta agus tá dlúthcheangal aige le tuiscint a fháil ar dhéantús clainne agus teaghlaigh, fás daonra agus réamh-mheasúnú ar an daonra. Déantar anailís chruinn freisin ar athruithe i bpatrúin a bhaineann le daoine in aontís, le colscaradh agus le scaradh. Brú ar an nasc seo le haghaidh eolas ar pháirtnéireacht shibhialta.

Ní ceart ach do dhaoine atá 15 bliana d’aois nó ós a chionn an cheist seo a fhreagairt.Daonra de réir stádais phósta, 2006
Singil 2,317,676
Pósta
díbh sin
1,565,016
An chéad phósadh 1,523,527
Athphósta tar éis báis an chéile     9,694
Athphósta tar éis don chéad phósadh a dhíscaoileadh 31,795
Scartha 107,263
Colscartha 59,534
Baintreach (fir nó mná) 190,359
Iomlán 4,239,848

Ceist 6 – Cad í d’áit bhreithe?

Baintear úsáid as sonraí ar áit bhreithe an daonra le patrúin imirce fad- agus gearrthéarmach agus tréithe na n-imirceach i dtéarmaí aoise, gnéis, oideachais agus gairm bheatha a thuiscint.

 

 

Daonra Gnáthchónaitheoirí de réir áite breithe, 2002-2006

Áit bhreithe 2002 2006
%
Tír Ghnáthchónaithe 69.9 65.0
Tír eile 19.7 20.4
Tuaisceart Éireann 1.3 1.2
An Bhreatain 5.1 5.3
AE eile 0.9 4.0
SAM 0.6 0.6
Tíortha Eile 2.5 2.5
Iomlán 100.0 100.0

Ceist 7 – Cá bhfuil gnáthchónaí ort??

Buntáiste mór a bhaineann le sonraí daonáirimh gur féidir anailís a dhéanamh ar na torthaí ag leibhéal beag geografach; tá na freagraí ar cheist 7 riachtanach lena aghaidh seo. Iarrtar ar dhaoine nach bhfuil sa bhaile oíche an daonáirimh seoladh iomlán a ngnátháit chónaithe a thabhairt agus is féidir leis sin próifíl cruinn a fháil ar an daonra gnáthchónaitheoirí. An daonra de réir aoise, gnéis agus ceantair údaráis réigiúnaigh is bunús do na meastacháin bhliantúla daonra agus do na réamh-mheastacháin daonra. Baintear úsáid freisin as na torthaí le hathruithe ar na teorainneacha toghcháin a mheas.

 

Ceist 8 – Cá raibh gnáthchónaí ort bliain ó shin?

Má dhéantar comparáid idir an áit ar chónaigh daoine bliain roimh an daonáireamh agus cá bhfuil cónaí orthu ag am an daonáirimh is féidir pictiúr cruinn a fháil den imirce taobh istigh den tír agus isteach agus amach aisti. Soláthraíonn tuilleadh anailíse de réir náisiúntachta, áite breithe, aoise agus gnéis sonraí riachtanacha le patrúin imirce a thuiscint.


 

 

Ceist 9 – An raibh cónaí ort taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh tréimhse leanúnaí de bhliain nó níos mó?

Baintear úsáid as an eolas bailithe don cheist seo le patrúin imirce a aimsiú, agus nuair a chuirtear le chéile é le náisiúntacht, gnéas, aois agus stádas eacnamaíoch bíonn pictiúr sonraithe againn de na daoine a chuaigh ar imirce as Éirinn le cúig bliana ó bhí an daonáireamh deireanach ann agus na fáthanna gur imigh siad.

 Ceist 10 – Cén náisiúntacht atá agat?

Bunathróg déimeagrafach é náisiúntacht anois sa daonáireamh agus déantar anailís uirthi in éineacht le haois, gnéas agus stádas eacnamaíoch le heolas luacmhar a sholáthar ar phróifil an daonra ag leibhéal an cheantair bhig. Baineann speictream leathan d’eagraíochtaí áitiúla, pobail agus rialtais úsáid as an eolas.

 

 

Ceist 11 – Cén grúpa eitneach nó cultúr lena mbaineann tú?

Tá grúpa eitneach ar an liosta de 9 gcúis a bhaineann le leatrom i reachtaíocht chothromaíochta na hÉireann. Is féidir anailís a dhéanamh ar an daonra de réir cúinsí sóisialta agus maireachtála, fostaíochta, gairm bheatha, oideachais agus réimse iomlán eile athróga sóisialta agus déimeagrafacha leis an eolas ar ghrúpa eitneach bailithe tríd an gceist seo.

Gnáthchónaitheoirí de réir chúlra eitnigh nó cultúir, 2006%
Éireannach 87.4
Ball de lucht Taistil na hÉireann          0.5
Aon chine Geal eile     6.9
Afraiceach 1.0
Aon chúlra Gorm eile 0.1
Síneach 0.4
Aon chúlra Áiseach eile           0.9
Eile 1.1
Gan a bheith luaite 1.7
Iomlán

100

Ceist 12 – Cén creideamh atá agat?

Athróg déimeagrafach tábhachtach é creideamh agus déanfar anailís níos cruinne air in éineacht le hathróga eile déimeagrafacha ina measc náisiúntacht, grúpa eitneach agus teangacha iasachta. Roghnaíodh na creidimh sa liosta leis na freagraí ba choitianta a tugadh i ndaonáireamh 2006 a chlúdach. Níl aon tagairt sa cheist seo ar mhinicíocht freastail ar shéipéal.
Daonra rangaithe de réir creidimh, 2006Mílte
Caitliceach 3,681.4
Eaglais na hÉireann 125.6
Preispitéireach 23.5
Meitidisteach 12.2
Giúdach 1.9
Creidimh eile 138.5
Gan aon chreideamh 186.3
Gan a bheith luaite 70.3
Iomlán 4,239.8

Ceist 13 – Cé mhéad leanaí a saolaíodh duit?

Tugann na freagraí ar cheist 13 deis measúnú a dhéanamh ar na rudaí a bhfuil tionchar acu ar ráta torthúlachta na mban in Éirinn, mar shampla an t-athrú i dtorthúlacht ag brath ar leibhéal oideachais bainte amach, stádas sa mhargadh saothair &rl.

Ceist 14 – An bhfuil Gaeilge labhartha agat?

Beidh eolas ar fáil ó cheist 14 le cúnamh a thabhairt monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt na Gaeilge. Go háirid, tabharfaidh na torthaí deis do lucht pleanála polasaithe measúnú a dhéanamh ar líofacht agus úsáid  teanga, sa saol laethúil agus ní chomh minic sin, i gcomhthéacs aoise agus rannpháirtíochta san oideachas. Déanfar measúnú ar úsáid na teanga de réir aicme shóisialta, leibhéal oideachais agus ceantair, más sa Ghaeltacht nó taobh amuigh den Ghaeltacht.

Gaeilgeoirí agus daoine nach Gaeilgeoirí iad 1991-2006

 1991 1996 2002 2006
Mílte
Gaeilgeoirí   1,095.8   1,430.2   1,570.9   1,656.8
Daoine nach Gaeilgeoirí iad  2,271.2  2,049.4  2,180.1  2,400.9
Iomlán   3,367.0   3,479.6   3,751.0   4,057.7

Ceist 15 – An labhraíonn tú teanga seachas Béarla nó Gaeilge sa bhaile?

Ceist nua í ceist 15 i nDaonáireamh 2011.  Rinneadh tástáil uirthi sa suirbhé píolótach sa bhliain 2009, le tacaíocht ó roinnt eagraíochtaí ina measc An Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Institiúid Taighde Eacnamaíoch agus Sóisialta. Beidh an cheist seo ina tomhas tábhachtach ar cé chomh maith atá daoine ag socrú isteach, cuirfidh sí sonraí ar fáil maidir le cé a labhraíonn teanga seachas Béarla nó Gaeilge sa bhaile agus déanfar anailís ar seo i gcomhthéacs rudaí eile a léiríonn rannpháirtíocht níos leithne sa sochaí (ag an obair, san oideachas &rl). Cuirfidh sé eolas ar fáil freisin ar chaighdeán an Bhéarla a labhraíonn daoine a bhuil teanga eile seachas Béarla mar theanga dhúchais acu. Beidh an t-eolas ar fáil do gach aois ghrúpa ina measc leanaí scoile agus is féidir é a úsáid le hacmhainní stáit a dhíriú ar cheisteanna ar nós oideachais agus sláinte le tacaíocht a thabhairt do dhaoine a bhfuil deacrachtaí acu b’fhéidir ag labhairt Béarla.

Ceist 16 – An bhfuil aon cheann de na riochtaí fadtéarmacha seo a leanas ort?

Beidh freagraí ar cheisteanna 16 agus 17 chomh maith le ceisteanna eile in ann sonraí tábhachtacha a sholáthar maidir le líon na ndaoine a bhfuil laghdú ar a gcuid gníomhaíochtaí mar gheall ar mhíchumas agus an tionchar atá ag an míchumas sin ar a saol. Tá na ceisteanna beagainín difriúil ó na ceisteanna a cuireadh sa bhliain 2006. I gceist 16 tá deacrachtaí amhairc agus éisteachta scartha óna chéile agus tá rannóg faoi leith ann do mhíchumais intleachtúla. Roghnaíodh na ceisteanna tar éis dul i gcomhairle ar dtús le saineolaithe ó eagraíochtaí éagsúla a dhéanann ionadaíocht ar son daoine faoi mhíchumas chomh maith le ranna rialtais.

 

Ceist 17 – Má d’fhreagair tú “Tá” i dtaobh Ceist 16, an mbíonn aon deacracht agat aon cheann de na gníomhaíochtaí seo a leanas a dhéanamh?

Beidh freagraí ar cheisteanna 16 agus 17 chomh maith le ceisteanna eile in ann sonraí tábhachtacha a sholáthar maidir le líon na ndaoine a bhfuil laghdú ar a gcuid gníomhaíochtaí mar gheall ar mhíchumas agus an tionchar atá ag an míchumas sin ar a saol. Tá na ceisteanna beagainín difriúil ó na ceisteanna a cuireadh sa bhliain 2006. Roghnaíodh na ceisteanna tar éis dul i gcomhairle ar dtús le saineolaithe ó eagraíochtaí éagsúla a dhéanann ionadaíocht ar son daoine faoi mhíchumas chomh maith le ranna rialtais.

 

Ceist 18 – Conas atá do shláinte ghinearálta?

Ceist nua í ceist 18 i nDaonáireamh 2011. Iarrann sí ar gach duine conas atá a s(h)láinte ghinearálta. Léiríonn staidéir naisc láidre idir an bealach a fheiceann daoine a sláinte agus fíor stádas a sláinte. Cuirfidh na freagraí ar an gceist seo pictiúr don tír ar fad ar shláinte daoine ar fáil agus cén baint atá aige le haois, stádas sa mhargadh saothair agus oideachas bainte amach.

 

Ceist 19 – Cén gnáthchóir thaistil chun oibre, chun scoile nó chun coláiste atá agat?
Question 20 – Cén t-am de ghnáth a fhágann tú an baile chun dul chun oibre, chun scoile nó chun coláiste?
Question 21 – Cá fhad a thógann an turas chun oibre, chun scoile nó coláiste de ghnáth?

Déanfar anailís ar na freagraí ar cheisteanna 19, 20 agus 21 ar mhodh taistil, am a fhágann duine an baile agus fad an turais in éineacht leis an seoladh ag a oibríonn daoine nó a dtéann siad chun na scoile/an choláiste. Cuirfidh na torthaí eolas luachmhar ar fáil ar phatrúin taistil don phleanáil do sheirbhísí iompair poiblí agus don infreastruchtúr. Inseoidh gnáthmhodh taistil na cineálacha éagsúla modhanna taistil a úsáideann daoine. Tabharfaidh am ag fágáil an bhaile eolas ar líon na ndaoine ar chineálacha córais iompair ag amanna difriúla den lá. Tabharfaidh gnáth am caite ar an turas eolas maidir le héifeachtach modhanna éagsúla iompair.

Modh taistil chun oibre, scoile nó coláiste
2002- 2006

 2002   2006 
%
De shiúl na gcos 11.4 10.9
Rothar 2.1 1.9
Bus 6.7 6.1
Traein 2.1 2.9
Gluaisrothar 1.1 0.7
Tiománaí gluaisteáin 55.1 57.1
Paisinéir gluaisteáin 6.7 5.5
Eile (leoraí/veain san áireamh) 7.1 7.8
Oibríonn ag baile go príomha 6.1 5.6
Gan a bheith luaite 1.7 1.6
Iomlán 100 100

Ceist 22 – An Soláthraíonn tú cúnamh pearsanta rialta gan phá do chara nó do bhall den teaghlach a bhfuil breoiteacht, fadhb shláinte nó míchumas fadtéarmach aige/aici?

Tabharfaidh torthaí ar Cheist 22 deis measúnú a dhéanamh ar an méad cúnaimh phearsanta gan phá a sholáthraíonn cúramaithe inár sochaí, chomh maith le tréithe déimeagrafacha agus soch-eacnamaíocha na gcúramaithe iad féin. Beidh cúramaithe a fhaigheann liúntas nó sochar cúramaithe san áireamh mar chúramaithe gan phá. Tá an cheist seo á chur ar leanaí don chéad uair ar mhaithe le measúnú a dhéanamh ar an méad leanaí atá ina gcúramaithe inár sochaí.

 

Ceist 23 – Má tá tú faoi 15 bliana d’aois Téigh chuig C34.

Ní gá do leanaí na ceisteanna a bhaineann le hoideachas agus obair a fhreagairt. Ba cheart dóibh dul ar aghaidh chuig an gceist a bhaineann le hainm agus seoladh na scoile.

Ceist 24 – An bhfuil tú scortha ón oideachas lánaimseartha?

Bainfear úsáid as na freagraí ar cheisteanna 24 agus 25 le monatóireacht a dhéanamh ar thionchar na bpolasaithe oideachais, athruithe i leibhéil scileanna agus an méad agus a úsáideann daoine a gcáilíochtaí foirmiúla.

Ceist 25 – Cad é an leibhéal is airde oideachais/traenála (lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá críochnaithe agat go dtí seo?

Tá eolas rialta maidir le leibhéil scileanna le monatóireacht a dhéanamh an bhfuil an traenáil atá ar fáil ag sásamh riachtanais an mhargadh saothair. Baineann an rialtas agus fostóirí úsáid as na sonraí seo le measúnú a dhéanamh an bhfuil dóthain daoine leis an oideachas agus traenáil a theastaíonn in áiteanna éagsúla den lucht oibre. Baintear úsáid as an eolas le cláracha nua a fhorbairt le riachtanais, atá ag athrú, an lucht oibre  a shásamh.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar chailíochtaí oideachais idirnaisiúnta is féidir cliceáil ar na naisc seo a leanas anseo agus anseo.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar CDBO cliceáil anseo.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar CDAO cliceáil anseo.Leibhéal is airde oideachais críochnaithe acu siúd atá réidh leis an oideachas 2002-2006

 2002
 2006
Mílte
Bunoideachas (san áireamh Gan aon oideachas foirmiúil) 552.2 514.1
Iar-bhunoideachas íochtair 565.4 573.4
Iar-bhunoideachas uachtair 724.1 803.5
3ú leibhéal
Gan chéim
250.4 301.3
Céim nó níos airde 396.4 527.8
Gan a bheith luaite 133.9 130.2
Fós ar scoil/coláiste 350.8 349.6
Iomlán 3,089.8 3,375.4

Question 26 – Cad é príomhréimse staidéir na cáilíochta is airde atá críochnaithe agat go dáta?

Roimhe seo níor bhain an cheist ach le cáilíochtaí tríú leibhéil agus don chéad uair i 2011 iarrtar ar gach duine príomhréimse staidéir a gcáilíocht is airde a lua. Cuirfidh na torthaí pictiúr sonraithe de scileanna agus cáilíochtaí an daonra ina iomlán atá riachtanach le monatóireacht a dhéanamh an bhfuil an traenáil atá á ofráil ag sásamh riachtanais an mhargadh saothair. Bainfidh an rialtas agus fostóirí úsáid as na sonraí seo le heaspaí i scileanna sa lucht oibre a mheas agus le foinsí daoine le traenáil a aimsiú.

Ceist 27 – Conas a chuirfeá síos ar do phríomhstádas faoi láthair?

Bunús gach anailís eacnamaíocht í ceist 27 atá ar fáil ón daonáireamh mar déanann sé gach duine a rangú de réir príomhstádais eacnamaíoch. Soláthraíonn na torthaí sonraí sonraithe ar leibhéil dífhostaíochta ag leibhéal ceantair bhig agus comhraíonn sé gach duine 15 bliana d’aois agus níos sine mar dhaoine taobh istigh nó taobh amuigh den lucht oibre.Daonra 15 bliana d’aois agus  níos sine de réir príomhstádais eacnamaíoch 2002-2006 20022006
Mílte
Ag obair 1,641.6 1,930.0
Ag lorg oibre rialta don chéad uair 21.1 29.4
Dífhostaithe 138.2 150.1
Lucht oibre iomlán 1,801.0 2,109.5
Mac léinn 350.8 349.6
Cúraimí teaghlaigh/baile 439.0 387.0
Eile 499.1 529.3
Iomlán nach bhfuil sa lucht oibre 1,288.8 1,265.9

Ceist 28 – Má tá tú ag obair, dífhostaithe nó ar scor téigh chuig Ceist 29.
Más mac léinn thú téigh chuig Ceist 34.
Nó eile téigh chuig Ceist 35.

Daoine atá ag obair amháin is gá dóibh eolas a sholáthar maidir lena dtionscal agus gairm bheatha agus áit oibre. Iarrtar ar dhaoine ar scor eolas a thabhairt faoin ngairm bheatha a bhíodh acu ar mhaithe le haicme shóisialta amháin a lua lena dteaghlach. Cuirtear ceist ar dhaoine dífhostaithe maidir lena ngairm bheatha agus tionscal ar mhaithe le próifíl na ndaoine dífhostaithe ag leibhéal an cheantair bhig a chruthú. Iarrtar ar dhaoine amháin a thaistealaíonn taobh amuigh den áit chónaithe le dul chun oibre, scoile nó coláiste ainm agus seoladh na háite sin a thabhairt.

Ceist 29 – An oibríonn (ar oibrigh) tú mar fhostaí nó an bhfuil (an raibh) tú féin-fhostaithe i do phríomhphost?

Baintear úsáid as ceist 29 le haicme shóisialta a thabhairt do gach duine atá ag obair – anois nó roimhe seo. Is bunathróg eacnamaíoch í aicme shóisialta agus baintear úsáid aisti in anailís ar athróga eile ar fhoirm an daonáirimh mar shampla, míchumas, briseadh síos póstaí, ceantar, oideachas i measc cuid eile.Stádas fostaíochta daoine ag obair 2002-2006

2002 2006
Mílte
Fostóir, féin-fhostaithe 277.0 308.2
Fostaí 1,359.2 1,616.3
Ag cúnamh le gaol 5.4 5.5
Iomlán 1,641.6 1,930.0

Ceist 30 – Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?

Tugann an daonáireamh pictiúr sonraithe de ghairmeacha beatha an daonra iomláin agus baineann lucht anailíse agus an rialtas úsáid fhorleathan as an eolas le hinfreastruchtúr eacnamaíoch na hÉireann a thuiscint. Cuirtear eolas ar fáil ag leibhéal fíor-shonraithe do ghrúpaí gairme agus do cheantair gheografacha agus is bunchuid é d’infreastruchtúr eolais na tíre.

Daoine ag obair de réir grúpa ghairme 2002-20062002 2006
%
Feirmeoireacht, iascaireacht agus foraoiseacht            5.3 4.2
Déantúsaíocht 12.5 11.6
Tógáil 7.6 8.7
Cléireachas, bainistíocht agus rialtas 17.7 17.3
Cumarsáid agus Iompar 5.7 5.4
Díolacháin agus Tráchtáil 13.3 13.5
Proifisiúnta, teicniúil agus cúram sláinte 16.3 16.2
Seirbhísí 9.5 10.7
Eile 10.9 10.9
Ag lorg oibre rialta don chéad uair 1.2 1.4
Iomlán (Lucht saothair) 100.0 100.0

Ceist 31 – Má tá tú scortha téigh chuig ceist 35.

Ní gá do dhaoine atá scortha ceisteanna maidir le gnó a bhfostóra agus ainm agus seoladh na háite oibre a fhreagairt.

Ceist 32 – Cén gnó atá (a bhí) ag d’fhostóir ag an ionad a n-oibríonn (ar oibrigh) tú i do phríomhphost?

Tugann an daonáireamh pictiúr sonraithe de na rannóga tionsclaíocha san eacnamaíoch agus baineann lucht anailíse agus an rialtas úsáid fhorleathan as an eolas le hinfreastruchtúr eacnamaíoch na hÉireann a thuiscint. Cuirtear eolas ar fáil ag leibhéal fíor-shonraithe do ghrúpaí tionsclaíocha agus do cheantair gheografacha agus is bunchuid é d’infreastruchtúr eolais na tíre.

Treoir maidir le Ceist 32 a fhreagairt

  • Tá sé rí-thábhachtach go mbíonn cur síos sonraithe tugtha
  • Daoine atá ag obair nó dífhostaithe amháin is ceart an cheist seo a fhreagairt
  • Ní gá do dhaoine atá scortha í a fhreagairt
  • Ba cheart freagraí beachta a thabhairt:
Ní leor na freagraí seo Freagra Cheart b’fhéidir
Ríomhairí Ríomhairí a dhéanamh
Gluaisteáin Gluaisteáin a dheisiú
Oideachas Bunoideachas
Bia Mórdhíoltóir Aráin
Cógais Cógais a dhéanamh
Glanadh Conradhghlantachán Oifigí
Bogearraí Forbairt agus Tacaíocht Bogearraí
Siamsaíocht Linn Snámha
Údarás Áitiúil Rannóg Glantacháin san Údarás  Áitiúil

Ceist 33 – Má tá tú dífhostaithe téigh chuig C35.

Ní gá do dhaoine atá dífhostaithe an cheist maidir le ainm agus seoladh áit oibre a fhreagairt.

Ceist 34 – Céard é ainm iomlán agus seoladh d’áit oibre, do scoile nó coláiste?

Tabharfaidh freagraí na ceiste seo cúnamh le fáil amach cá n-oibríonn daoine agus céard iad na tionscail ina bhfuileadar fostaithe. Níos tábhachtaí fós beidh freagraí na ceiste seo in ann pictiúr sonraithe a sholáthar de phatrúin taistil gach duine a thaistealaíonn chun na hoibre, na scoile nó coláiste. Tá na sonraí in úsáid forleathan le hanailís a dhéanamh ar riachtanais iompair agus le hinfreastruchtúir iompair a phleanáil.

Ceist Teaghlaigh 1 –Cén cineál cóiríochta ina gcónaíonn do theaghlach?

Beidh torthaí na ceiste seo ina gcúnamh le pictiúr den chineál stoc tithíochta sa tír a chur ar fáil agus cén cineál cóiríochta atá coitianta i gceantair faoi leith. Tugann sé deis freisin anailís a dhéanamh ar chineálacha cóiríochta de réir daoine d’aoiseanna éagsúla, náisiúntachtaí, oideachais bainte amach &rl.
Teaghlaigh phríobháideacha - cineálacha cóiríochta 2006Mílte
Teach scoite 625,988
Teach leath-scoite 398,360
Teach neamh-scoite 257,522
Teach neamh-scoite 109,866

Árasán i dteach athchóirithe
nó foirgneamh tráchtála

30,006
Seomra suí/leapa 8,751
Carbhán /teach soghluaiste/struchtúr sealadach 7,225
Gan a bheith luaite 31,803
Iomlán 1,469,521


Ceist Teaghlaigh 2 – Cén uair ar céad tógadh do theach nó árasán?

Cuirfidh an cheist seo sonraí ar fáil maidir le haois an stoc tithíochta trasna na tíre agus baintear úsáid as le rátaí dímheasa tithíochta  mar chuid de na meastacháin macro-eacnamaíocha. Cuirfidh sé eolas sonraithe ar fáil don stoc tithíochta de réir ceantair bhig agus bliain inár tógadh an tí atá riachtanach le tuiscint a fháil ar sholáthar agus riachtanais tithíochta in Éirinn.

Blianta inár tógadh áitribh phríobháideacha, 2006%
Roimh 1919 10.6
1919-1940 7.4
1941-1960 9.7
1961-1970 7.7
1971-1980 14.5
1981-1990 11.4
1991-1995 6.4
1996-2000 10.6
2001 nó níos déanaí 17.1
Gan a bheith luaite 4.7
Iomlán 100.0

 

Ceist Teaghlaigh 3 – An bhfuil do theaghlach mar úinéir ar an gcóiríocht nó an bhfuil sé ar cíos?

Tá úinéireacht tithíochta fíor thábhachtach le soláthar tithíochta a thuiscint. Tá ról tábhachtach ag na sonraí bailithe leis an gceist seo i gcur le chéile na meastachán macro-eacnamaíocha mar chuid de na cuntais náisiúnta.Áitribh chónaithe príobháideacha - cineál seilbhe, 2006Mílte
Úinéir i seilbh 1,068.4
Á cheannach ó Údarás Áitiúil 23.5
Ar cíos ó Údarás Áitiúil           105.5
Ar cíos ó Eagraíocht Deonach 50.5
Ar cíos go príobháideach gan troscán 16.6
Ar cíos go príobháideach le troscán 128.7
I seilbh gan aon chíos le n-íoc 21.7
Gan a bheith luaite 47.3
Iomlán 1,462.3

Ceist Teaghlaigh 4 – Má tá do chóiríocht ar cíos, cé mhéad cíosa a íocann do theaghlach?

Cuirtear na sonraí ón gceist seo in éineacht le ceist H3 leis na Cuntais Náisiúnta bliantúla a chur le chéile, astu sin a thógtar figiúirí don Olltáirgíocht Intíre agus Olltáirgíocht Náisiúnta.Household Question 5 – Cé mhéad seomra atá agat le húsáid ag do theaghlach amháin?

Le torthaí na ceiste seo beidh muid in ann comparáid a dhéanamh idir líon na seomraí atá ar fáil le n-úsáid ag teaghlaigh ina n-áit chónaithe. Beidh comparáidí le daonáirimh roimhe, trasna na tíre agus trasna grúpaí éagsúla déimeagrafacha agus sóisialta i gceist.


Ceist Teaghlaigh 6 – Céard é an príomhchineál breosla a úsáideann an téamh lárnach i do chóiríocht?

Leagan níos leithne í seo den cheist maidir le téamh an tí a cuireadh i nDaonáireamh 2006. Ní mór don cheann teaghlaigh anois insint cén cineál córais don téamh lárnach, más ann dó, atá in úsáid san áitreabh cónaithe. Tabharfaidh torthaí na ceiste seo tuilleadh eolais maidir leis na cineálacha breosla atá in úsáid ag córais don téamh lárnach in Éirinn agus bainfear úsáid as na torthaí i bhforbairt pleanála do pholasaí fuinnimh in Éirinn.

Ceist Teaghlaigh 7 – Cén cineál soláthair uisce phíobaithe atá sa chóiríocht agat?

Baintear úsáid as an gceist seo le heolas a sholáthar maidir leis an gcineál soláthair uisce phíobaithe in úsáid in áitribh chónaithe ar fud an Stáit. In éineacht le ceist 8 soláthraíonn an cheist seo eolas úsáideach d’údaráis áitiúla agus d’eagraíochtaí pleanála a bhfuil baint acu le polasaí tithíochta agus pleanáil.

Ceist Teaghlaigh 8 – Cén cineál saoráide séarchais atá i do chóiríocht?

Tabharfaidh torthaí na ceiste seo eolas dúinn maidir leis na cineálacha saoráide séarchais atá in úsáid in áitribh. In éineacht le Ceist 7 soláthraíonn an cheist seo eolas úsáideach d’údaráis áitiúla agus d’eagraíochtaí pleanála a bhfuil baint acu le polasaí tithíochta agus pleanáil.

Ceist Teaghlaigh 9 – Cé mhéad gluaisteán nó veain atá ar úinéireacht nó ar fáil le húsáid ag ball amháin nó níos mó den teaghlach?

Tabharfaidh torthaí na ceiste seo pictiúr sonraithe maidir le líon na gcarranna ar fáil do theaghlaigh phríobháideacha in Éirinn.

Ceist Teaghlaigh 10 – An bhfuil ríomhaire pearsanta (RP) sa teaghlach?

Tugann an cheist seo eolas dúinn maidir le léibhéal úinéireachta RP. Tabharfaidh na torthaí tomhas tábhachtach dúinn ar líon úsáide teicneolaíocht an eolais ar fud na tíre. Tabharfaidh na torthaí deis dúinn comparáid a dhéanamh idir leibhéil úinéireachta RP i ndaonáirimh roimhe.

Úinéireacht RP i dTeaghlaigh Phríobháideacha 2002-2006 2002 2006
%
Úinéireacht RP 43.4 56.6
Gan aon úinéireacht RP 54.5 41.0
Gan a bheith luaite 2.1 2.4

Ceist Teaghlaigh 11 – An bhfuil rochtain ag do theaghlach ar an Idirlíon?

Tugann an cheist seo tuiscint dúinn ar leibhéal rochtana ar sheirbhísí idirlín. Beidh tomhas tábhachtach againn ó na torthaí ar leibhéal an bhanda leathain ar fud na tíre agus is féidir anailís a dhéanamh air de réir ceantair bhig gheografaigh, aicme shóisialta, aoise agus leibhéal oideachais i measc rudaí eile.

Rochtain Teaghlaigh ar an Idirlíon 2002-20062002 2006
%
Rochtain ar an Idirlíon 34.1 46.7
Gan aon rochtain ar an idirlíon 63.7 48.1
Gan a bheith luaite 2.2 5.2