Daonáireamh 2022

Ceisteanna Coitianta

Cad é an daonáireamh?

Is é atá sa daonáireamh ná comhaireamh, agus cuntas, gach duine in Éirinn ar Oíche an Daonáirimh. Caithfear gach duine sa tír ar Oíche an Daonáirimh a áireamh ar fhoirm daonáirimh agus a bheith mar chuid de chomhaireamh oifigiúil daoine agus áitribh.

Cathain a bheidh ár gcéad daonáireamh eile?

Beidh ár gcéad daonáireamh eile ar siúl Dé Domhnaigh 3 Aibreán 2022. Cuireadh siar é ó Aibreán 2021 mar gheall ar phaindéim Covid-19. 

Cé a reachtálann an Daonáireamh?

Is í an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) a eagraíonn an daonáireamh. Maidir le Daonáireamh 2022, tá CSO ag earcú fórsa allamuigh sealadach de thart ar 5,600 duine chun an daonáireamh a reachtáil ar leibhéal áitiúil agus réigiúnach. 

Cén fáth a bhfuil Daonáireamh againn?

Tá torthaí an daonáirimh tábhachtach chun ár seirbhísí don todhchaí a phleanáil ar leibhéal pobail, áitiúil agus náisiúnta lena n-áirítear cúram sláinte, oideachas, iompar agus tithíocht. 

An bhfuil sé éigeantach?

Sea. Caithfear gach duine a bheidh i láthair sa tír ar Oíche an Daonáirimh a áireamh. Is é seo an dlí [An tAcht Staidrimh 1993Ordú Staidrimh (Daonáireamh) 2020)].

An bhfuil mo chuid faisnéise slán?

Sea. Déanann an Phríomh-Oifig Staidrimh luacháil agus cosaint ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú dúinn ar d’fhoirm daonáirimh. Tá sé slán agus cosanta ag an dlí. Is Oifigigh Straidrimh iad gach ball foirne a bhfuil baint acu leis an Daonáirimh agus tá siad faoi cheangal dlíthiúil ag an Acht Staidrimh 1993 rúndacht do chuid sonraí a chosaint. Táimid comhlíontach le GDPR freisin. Ní fhoilsíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh sonraí grúpáilte gan ainm ach amháin i bhfoirm staitisticí. Stórálfar d’fhoirm daonáirimh chomhlánaithe go sábháilte ar feadh 100 bliain agus ina dhiaidh sin beidh sí ar fail go poiblí, de réir an Achta Staidrimh

An bhfuil aon cheisteanna nua ar an bhfoirm Daonáirimh 2022?

I ndiaidh próisis comhairleoireachta agus suirbhé píolóta, beidh ocht gceist nua ar fhoirm an Daonáirimh 2022. Na ábhair ná foinsí Fuinnimh Inathnuaite, rochtain ar an idirlíon agus gléasanna, Aláraim Deataigh, Caitheamh tobac, Oibriú ón bhaile, Obair dheonach, Cúram leanaí, Taisteal abhaile ón obair, scoil nó coláiste. Tá athruithe freisin ar 25 ceist reatha ar mhíchumas, grúpaí eitneacha, reiligiún agus an Ghaeilge. Beidh feidhm úrnua ann freisin a nglaoitear ‘Taisceadán Todhchaí’

Cad is ‘Taisceadán Todhchaí’ ann?

Don chéad uair riamh, beidh rannóg “Taisceadáin Todhchaí” san áireamh le Daonáireamh 2022. Is cuid dheonach é sin a cheadóidh do dhaoine teachtaireacht a scríobh mar is mian leo (b’fhéidir do na glúnta sa todhchaí). Beidh an fhaisnéis stóráilte ar bhealach slán ar feadh 100 bliain agus cuirfear í ar fáil go poiblí ina dhiaidh sin.

Conas is féidir liom páirt a ghlacadh i nDaonáireamh 2022?

Tabharfaidh áiritheoir daonáirimh cuairt ar do theach idir deireadh mhí Feabhra agus 3 Aibreán 2022 chun d’fhoirm daonáirimh a sheachadadh. Fillfidh siad chun d’fhoirm chomhlánaithe a bhailiú idir 4 Aibreán agus tús mhí na Bealtaine 2022. Beidh siad in ann aon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat faoi d’fhoirm/an daonáireamh a fhreagairt. Beidh cártaí aitheantais CSO/Daonáireamh 2022 ag gach áiritheoir daonáirimh. 

Ba mhaith liom oibriú ar Dhaonáireamh 2022 – an bhfuil obair ar fáil go fóill?

Tugann. Earcóidh muid 5,100 Áiritheoirí ar an 25 Samhain. Beidh iarratais ar líne amháin agus is féidir leat cur isteach anseo ar census.ie nó ar shuíomh gréasáin CSO ag an dáta seo.