Inrochtaineacht

Is mian linn a chinntiú go mbeidh deis ag gach duine in Éirinn páirt a ghlacadh i nDaonáireamh 2022, trína chinntiú go bhfuil sé inrochtana do gach duine, agus ag an am céanna ceart chun rúndachta agus comhdheiseanna gach duine a urramú.

Tá cúnamh ar fáil má chuireann aon cheann de na nithe seo a leanas isteach ar do chumas páirt a ghlacadh sa Daonáireamh.

Radharc

Tá roinnt leaganacha d’Fhoirm Dhaonáireamh 2022 ar fáil do dhaoine faoi lagamharc

TABHAIR FAOI DEARA: Is ar mhaithe le treoir amháin an fhoirm i gcló mór. Ní mór duit an Fhoirm Daonáirimh, an ghnáthfhoirm, a thugann d’Áiritheoir duit a líonadh isteach.  

Éisteacht

Tá físeán maidir le ‘Conas d’fhoirm a líonadh’ ar fáil chun cabhrú leat. Tá leagan Gaeilge agus Béarla den fhíseán ar fáil. 

Físeán conas d’fhoirm daonáirimh a chomhlánú – le fotheidil agus teanga chomharthaíochta

Má tá tú faoi lagú éisteachta, agus má theastaíonn cabhair uait chun cumarsáid a dhéanamh le d’Áiritheoir Daonáirimh, cuir an méid sin in iúl do d’Áiritheoir, nó déan teagmháil le Deasc Chabhrach an Daonáirimh. 

Litearthacht

Má tá disléicse ort nó má tá fadhbanna litearthachta eile agat, tá Treoir Céim ar Chéim ar fáil chun cabhrú leat d’Fhoirm Daonáirimh a líonadh (PDF) agus chun cabhrú leat d’fhoirm a thuiscint agus a chomhlánú.  Tá an Treoir gnáth-Bhéarla seo forbartha le cúnamh ón Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA).

Tá eolas le fáil sa treoir a chabhróidh leat d’Fhoirm Daonáirimh a líonadh isteach. I measc na nithe atá le fáil ann tá:

  • Ceisteanna agus freagraí faoin Daonáireamh
  • Dátaí tábhachtacha
  • Súil thapa ar an bhFoirm Daonáirimh
  • Treoir chun cabhrú leat an Fhoirm Daonáirimh a líonadh, agus maidir le conas gach ceist a fhreagairt
  • Gluais téarmaí

Táimid ag súil go mbainfidh daoine a bhfuil disléicse orthu, daoine a bhfuil deacrachtaí litearthachta nó inrochtaineachta acu, agus daoine a bhféadfadh deacracht a bheith acu na foirmeacha Béarla a líonadh, tairbhe as an treoir seo. Tá an Treoir ar fáil anseo. 

Éist le leagan Fuaime den Fhoirm Daonáirimh ar líne i bhformáid MP3. (ar fáil go luath)

Lorg leagan fuaime ar CD den fhoirm ó Dheasc Chabhrach an Daonáirimh. (ar fáil go luath)

Léigh/Íoslódáil sampla den Fhoirm Daonáirimh i gcló mór (PDF) 

Tabhair faoi deara: Is ar mhaithe le treoir amháin an fhoirm i gcló mór.  Ní mór duit an Fhoirm Daonáirimh, an ghnáthfhoirm, a thugann d’Áiritheoir duit a líonadh isteach. 

Teangacha Eile

Tá Foirm Dhaonáireamh 2022 ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge agus is féidir leat an fhoirm a líonadh i gceann de na teangacha sin. Sa chás nach é Béarla ná Gaeilge do chéad theanga ná do phríomhtheanga cumarsáide, áfach, is féidir leat amharc ar/cóip den Fhoirm Daonáirimh a íoslódáil i gceann de 22 teanga eile anseo. Chomh maith leis sin, is féidir le d’Áiritheoir cóip aistrithe den fhoirm a thabhairt duit in aon cheann de na teangacha sin. Tabhair faoi deara, is chun críche eolais agus treorach iad na haistriúcháin seo agus ní mór duit d’Fhoirm Daonáirimh a chomhlánú i mBéarla nó i nGaeilge. 

Tá eolas ginearálta maidir leis an Daonáireamh le fáil sa 22 teanga ar ár Leathanach teangacha eile. Is féidir leat breathnú ar ár mbileog eolais freisin. 

Tuilleadh faisnéise

Tá an suíomh gréasáin seo deartha de réir Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG 2.2 AA).  Sa chás nach bhfuil sé éasca aon ábhar a rochtain, déan teagmháil le foireann Dheasc Chabhrach an Daonáirimh a bheidh sásta cabhrú leat. 

Má tá tú éiginnte faoi rud ar bith nó má tá deacracht agat le d’Fhoirm Daonáirimh a chomhlánú, tá bealaí éagsúla ann chun cabhair a lorg. Is féidir leat:

  • Teagmháil a Dhéanamh Linn
  • Iarr ar d’Áiritheoir Daonáirimh cabhrú leat nuair a thagann sé nó sí chuig do theach leis an bhFoirm Daonáirimh nó nuair a thagann sé nó sí chun d’Fhoirm Daonáirimh a bhailiú.