Míniú ar d’fhoirm dhaonáirimh

Caitear súil ghrinn sa mhír seo den láithreán gréasáin ar d’fhoirm dhaonáirimh. Tugtar cuntas sna mínithe faoi gach ceist thíos ar an bhfáth go gcuirtear an cheist agus leagtar amach iontu roinnt de na bealaí a úsáidtear an t-eolas. Is féidir leat an réimse iomlán de thorthaí Dhaonáireamh 2016 a fheiceáil anseo.

Cuirtear comhairle ar fáil faoi conas an cheist a fhreagairt freisin. Is féidir le d’áiritheoir cabhrú le haon cheisteanna faoi d’fhoirm a fhreagairt. Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar ár leathanaigh chabhrach anseo.

Tá Treoir Céim ar Chéim ar fáil lena léamh nó lena híoslódail maidir le d’fhoirm dhaonáirimh a líonadh.

Ceisteanna Líon Tí

Ceist Líon Tí 1 – Cathain a tógadh do theach nó d’árasán i dtosach?

Ceist Líon Tí 1 – Cathain a tógadh do theach nó d’árasán i dtosach?

Cabhróidh d’fhreagra ar an gceist seo linn íomhá mhionsonraithe a chruthú d’aois ár n-áiteanna cónaithe. Cabhróidh seo linn tuiscint níos fearr a fháil ar sholáthar agus riachtanais tithíochta i ngach ceantar agus ar fud na hÉireann. Tagraíonn an cheist don tráth a bhí an áit chónaithe réidh le cónaí ann an chéad uair, seachas don dáta a tosaíodh le hé a thógáil nó le haon athchóiriú a rinneadh ina dhiaidh sin.

Ceist Líon Tí 2 – An bhfuil úinéireacht ag do líon tí ar do chóiríocht nó an bhfuil sé ar cíos acu?

Ceist Líon Tí 2 – An bhfuil úinéireacht ag do líon tí ar do chóiríocht nó an bhfuil sé ar cíos acu?

Má tá do chóiríocht ar cíos agat (bosca 3) nó má chónaíonn tú ann saor ó chíos (bosca 4), ba cheart duit an dara cuid den ceist, ‘Cé hé/hí do thiarna talún?’, a fhreagairt. Nuair roghnaíonn tú do thiarna talún, ba cheart do thionóntaí ‘Tiarna Talún Príobháideach’ nó ‘Údarás Áitiúil’ bosca 1 nó 2, faoi seach, a mharcáil, agus ba cheart do thionóntaí comhlachas tithíochta ‘Eagraíocht dheonach/Comharchumann tithíochta’ a thabhairt le fios trí bhosca 3 a mharcáil. Déantar seo gan aird ar cibé acu an íocann nó nach n-íocann tú an cíos go léir nó cuid de tú féin, nó má íocann an rialtas nó eagraíocht eile é thar do cheann.

Le tuiscint a fháil ar conas atáthar ag freastal ar riachtanais tithíochta daoine, agus ar cén tacaíochtaí a d’fhéadfadh bheith ag teastáil, is féidir linn athruithe agus treochtaí a rianú sna líonta daoine a bhfuil úinéireacht acu ar a n-áiteanna cónaithe nó a bhfuil siad ar cíos acu.

Ceist Líon Tí 3 – Má tá do chóiríocht ar cíos, cé mhéid cíos a íocann do líon tí?

Ceist Líon Tí 3 – Má tá do chóiríocht ar cíos, cé mhéid cíos a íocann do líon tí?

Má tá do chóiríocht ar cíos agat, caithfidh tú an cheist seo a fhreagairt agus an méid cíosa a íocann tú, in Euro, a líonadh. Ba cheart duit a mharcáil sa bhosca cé chomh minic a íocann tú do chíos – gach seachtain, gach mí nó gach bliain.

Má íocann an rialtas nó aon eagraíocht eile cuid den chíos, níor cheart ach an méid a íocann do líon tí a iontráil. Iontráil an méid agus é slánaithe chuig an euro is gaire.

Mar shampla, má íocann an líon tí cíos seachtainiúil €78.60, iontráil €79 agus cuir marc i mbosca 1. Má íocann an rialtas nó aon eagraíocht eile an cíos go léir, iontráil 0 agus cuir marc i mbosca 1.

Cuid thábhachtach dár meascán tithíochta í cóiríocht ar cíos. Cabhróidh d’fhreagra anseo linn íomhá shoiléir a chur ar fáil de chostais chíosa agus an fháil atá ar chóiríocht ar cíos agus cé chomh hinacmhainne atá sí, dá bharr agus is ceist thábhachtach shóisialta agus gheilleagrach í seo.  

Ceist Líon Tí 4 – Cé mhéid aláram deataigh atá ag feidhmiú atá i do chóiríocht?

Ceist Líon Tí 4 – Cé mhéid aláram deataigh atá ag feidhmiú atá i do chóiríocht?

Scríobh an méid iomlán aláraim dheataigh atá i do chóiríocht, iad siúd sna hallaí agus cinn staighre san áireamh. Má chónaíonn tú in árasán, ná cuir aláraim dheataigh san áireamh a cuireadh i bhfearas lasmuigh de d’árasán.

Mura bhfuil aon aláraim dheataigh agat, marcáil ‘Níl ceann ar bith’.

Tá sé an-tábhachtach go bhfuil aláraim dheataigh ag feidhmiú maidir le sábháilteacht ó dhóiteán inár n-áiteanna cónaithe. Cabhróidh an t-eolas seo le pleananna a fhorbairt agus a sholáthar le sábháilteacht ó dhóiteán a mhéadú.

Ceist Líon Tí 5 – Cé mhéid seomra atá ann le húsáid ag do líon tí féin amháin?

Ceist Líon Tí 5 – Cé mhéid seomra atá ann le húsáid ag do líon tí féin amháin?

Ní chuirtear cistinéad (cistin ina bhfuil achar níos lú ná ceithre mhéadar chearnacha nó atá níos lú ná dhá mhéadar ar leithead), pasáistí, vearandaí, seomra fóntais, seomraí coire, seomraí níocháin agus hallaí san áireamh ar mhaithe leis an gceist seo; agus ní chuirtear seomraí folctha agus leithris san áireamh (fiú má tá breis agus achar ceithre mhéadar chearnacha iontu).

Níor cheart spásanna oifige tráchtála a chur san áireamh ach ba cheart oifigí baile agus seomraí staidéar a chur san áireamh sa líon iomlán seomraí. Úsáideann gnólacht oifig agus d’úsáid phearsanta é seomra staidéir (nó oifig baile).

Cuir cistin plean oscailte, limistéar bia agus suí san áireamh mar sheomra amháin.

Cabhróidh d’fhreagra ar an gceist seo leis an líon daoine agus seomraí i ngach áit chónaithe a aithint. Cuirfidh seo léargas tábhachtach ar fáil ar phlódú féideartha inár n-áiteanna cónaithe.

Ceist Líon Tí 6 – Cad é an príomhchineál breosla a úsáideann an córas téimh lárnaigh i do chóiríocht?

Ceist Líon Tí 6 – Cad é an príomhchineál breosla a úsáideann an córas téimh lárnaigh i do chóiríocht?

Má úsáideann tú breis agus saghas amháin de bhreosla, cuir marc leis an gceann is mó a úsáideann tú. Má úsáideann tú foinsí gréine nó geoiteirmeacha, mar shampla, marcáil bosca 9 ‘Eile’.

Cuid mhór d’úsáid iomlán fuinnimh na hÉireann í úsáid fuinnimh inár n-áiteanna cónaithe. Cuirfidh torthaí na ceist seo eolas ar fáil ar na saghsanna breosla a úsáidtear inár n-áiteanna cónaithe. Is eolas áisiúil é seo dár spriocanna náisiúnta fuinnimh agus athraithe aeráide.

Ceist Líon Tí 7 – An mbaintear aon úsáid as aon cheann de na foinsí fuinnimh in-athnuaite seo a leanas i do chóiríocht?

Ceist Líon Tí 7 – An mbaintear aon úsáid as aon cheann de na foinsí fuinnimh in-athnuaite seo a leanas i do chóiríocht?

Cuid den bhealach a chuirimid téamh agus leictreachas ar fáil inár n-áiteanna cónaithe atá ag éirí níos tábhachtaí i gcónaí iad foinsí fuinnimh in-athnuaite. 

Ceist Líon Tí 8 – Cén cineál soláthar uisce píobaithe atá i do chóiríocht?

Ceist Líon Tí 8 – Cén cineál soláthar uisce píobaithe atá i do chóiríocht?

Cabhróidh d’fhreagra ar an gceist seo le híomhá a chruthú dúinn den fháil atá ar sheirbhísí bunriachtanacha soláthair uisce agus den úsáid a bhaintear astu. Sa mhullach ar d’fhreagra ar Cheist 9, is eolas tábhachtach é seo ar mhaithe le seirbhísí a phleanáil agus a sholáthar i seirbhísí tithíochta agus comhshaoil.

Ceist Líon Tí 9 – Cén cineál saoráid séarachais atá i do chóiríocht?

Ceist Líon Tí 9 – Cén cineál saoráid séarachais atá i do chóiríocht?

Sa mhullach ar d’fhreagra ar Cheist 8, cabhróidh d’fhreagra anseo le tuiscint a fháil ar an soláthar a dhéantar do na seirbhísí bunriachtanacha uisce agus sláintíochta agus ar an ngá atá leo.

Ceist Líon Tí 10 – Cé mhéid gluaisteán nó veain atá faoi úinéireacht nó ar fáil le húsáid ag duine amháin nó níos mó de do líon tí?

Ceist Líon Tí 10 – Cé mhéid gluaisteán nó veain atá faoi úinéireacht nó ar fáil le húsáid ag duine amháin nó níos mó de do líon tí?

Cabhróidh na freagraí ar an gceist seo linn íomhá mhionsonraithe a chruthú den úinéireacht ar ghluaisteáin/veaineanna inár líonta tí. Cabhróidh seo linn roghanna agus riachtanais iompair agus patrúin chomaitéireachta daoine a thuiscint.

Ceist Líon Tí 11 – Cén cineál ceangal idirlín atá ag do líon tí?

Ceist Líon Tí 11 – Cén cineál ceangal idirlín atá ag do líon tí?

Tá teacht ar an idirlíon sa bhaile bunriachtanach anois i gcomhair go leor dár ngníomhaíochtaí laethúla. Teastaíonn an t-eolas seo le tuiscint a fháil ar, agus ar an ngá atá le, seirbhísí idirlín fud fad na tíre.

Mura bhfuil tú cinnte cén chatagóir inar cheart do do ghléas(anna) a bheith, cuir marc i mbosca 8 agus scríobh ainm an ghléis/na ngléasanna.

Ceist Líon Tí 12: Téigh go dtí an chéad leathanach eile

Tá na ceisteanna go léir freagartha anois agat faoi d’áit chónaithe. Téigh go dtí an chéad leathanach eile chun ceisteanna a fhreagairt fút/do líon tí/daoine eile san áit chónaithe.

Ceisteanna faoi na daoine i do líon tí

Ceist 1 – Cad is ainm duit?

Ceist 1 – Cad is ainm duit?

Iarraimid ort ainm gach duine a chónaíonn san áit chónaithe a thabhairt lena chinntiú go gcuirtear gach duine atá ann ar an oíche san áireamh sa daonáireamh, agus go gcuirtear sonraí cearta gach duine i gcuntas.  Úsáidtear ainmneacha freisin chun cabhrú le grúpaí líon tí a aithint laistigh de líonta tí. Coimeádfar ainmneacha daoine aonair faoi rún agus ní scaoilfear iad go dtí go gcuirtear na foirmeacha daonáirimh iomlána ar fáil i gceann 100 bliain.

Ceist 2 – Cad é do ghnéas?

Ceist 2 – Cad é do ghnéas?

Déantar anailís ar an eolas go léir, nach mór, a bhailítear ar an bhfoirm dhaonáirimh de réir aoise agus gnéis. Cabhraíonn an t-eolas seo linn tuiscint a fháil ar róil athraitheacha fear agus bhan i líonta tí, i bpobail agus in ionaid oibre.

Mura bhfuil tú compordach tic a chur le ceann de na roghanna, marcáil an dá bhosca le do thoil.

Ceist 3 – Cad é do dháta breithe?

Ceist 3 – Cad é do dháta breithe?

Cabhraíonn próifíl aoise ár ndaonra a bheith ar eolas againn linn tuiscint a fháil ar an ngá atá le príomhsheirbhísí, cosúil le hoideachas, sláinte, iompar, tithíocht agus seirbhísí eile pobail agus freagairt don ghá sin.

Ceist 4 – Cén gaol atá agat le daoine eile sa líon tí?

Ceist 4 – Cén gaol atá agat le daoine eile sa líon tí?

Trí na daoine muinteartha agus daoine eile a chónaíonn i d’áit chónaithe a shainaithint, cabhraíonn tú linn tuiscint a fháil ar threochtaí agus athruithe ar shaghsanna teaghlaigh/líon tí.  Is féidir linn torthaí a sholáthar ansin ar phátrúin shóisialta agus mhaireachtála atá ag athrú, agus cabhraíonn sin le seirbhísí a phleanáil agus a sholáthar.

Léirítear sa sampla thíos conas ba cheart an cheist a fhreagairt i gcás linbh (Duine 4), nuair is iad na seantuismitheoirí Daoine 1 agus 2 agus nuair is í an mháthair Duine 3.

Ní thagraíonn caidreamh ach don chéad cheathrar daoine sa líon tí. I gcás gaolta nach gcuirtear san áireamh sa liosta, cosúil le gaolta muintir do chéile, cuir tic le bosca 9 ‘Gaol eile’.

Ná marcáil ach bosca amháin do gach duine

Gaol DUINE 4 le Daoine
1 2 3
Fear céile nó bean chéile 1
Páirtnéir (páirtnéir comhghnéis san áireamh) 2
Mac nó iníon 3 -
Leasleanbh 4
Deartháir nó deirfiúr 5
Máthair nó athair 6
Leasmháthair/-athair 7
Garleanbh 8 - -
Gaol eile 9
Neamhghaolta (leanbh altrama san áireamh) 10

Ceist 5 – Cad é do stádas pósta faoi láthair?

Ceist 5 – Cad é do stádas pósta faoi láthair?

Níor cheart ach do dhaoine 15 mbliana d’aois nó níos sine an cheist seo a fhreagairt. Ba cheart do dhaoine i bpóstaí comhghnéis tic a chur le bosca ‘2’ (Pósta).  Má tá tú ag comhchónaí ach mura bhfuil tú pósta, cuir marc i mbosca 1 ‘Singil’. Ba cheart duit do chaidreamh le do pháirtnéir comhchónaithe a chur in iúl i gCeist 4.

Cabhraíonn d’fhreagraí ar an gceist seo le hathruithe agus treochtaí i stádas pósta ár ndaonra a shainaithint agus a thuiscint, mar shampla, athruithe ar na líonta daoine atá singil, pósta, nó ina mbaintreach/mbaintreach fir ó rinneadh an daonáireamh deireanach.

Ceist 6 – Cad é d’áit bhreithe?

Ceist 6 – Cad é d’áit bhreithe?

Má rugadh in Éirinn thú, ba cheart duit an contae a scríobh ina raibh do mháthair ina cónaí nuair a rugadh thú, fiú cé go bhféadfadh gur rugadh thú in ospidéal i gcontae eile (mar shampla, scríobh Cill Dara má chónaigh do mháthair ann nuair a rugadh thú ach rugadh thú in ospidéal i mBaile Átha Cliath).

Cabhróidh d’fhreagraí ar cheisteanna 6 go 9 linn a thabhairt faoi deara conas a ghluaiseann daoine thart laistigh de bhailte, cathracha agus contaetha na hÉireann, agus ó thíortha eile go hÉirinn. Cabhróidh seo linn tuiscint níos fearr a fháil ar agus freagairt do ghluaiseachtaí agus athruithe daonra ar fud na hÉireann.

Ceist 7 – Cá bhfuil gnáthchónaí ort?

Ceist 7 – Cá bhfuil gnáthchónaí ort?

Má chónaigh tú ag an seoladh ar leathanach tosaigh na foirme daonáirimh ar feadh tréimhse leanúnach ar a laghad 12 mhí roimh Oíche an Daonáirimh nó má tháinig tú chuig an seoladh seo sa tréimhse 12 mhí roimh Oíche an Daonáirimh agus é ar intinn agat fanacht anseo ar feadh bliain amháin, ar a laghad, ba cheart duit marc a chur i mbosca ‘1’ (ANSEO ag an seoladh seo).

Más gnách duit cónaí áit eile in Éirinn (Tuaisceart Éireann san áireamh, cuir marc i mbosca ‘2’ (Áiteanna eile IN ÉIRINN) agus scríobh an seoladh iomlán. Cuimhnigh, le do thoil, an tÉirchód a chur san áireamh.

Más gnách duit cónaí lasmuigh d’Éirinn, cuir tic le bosca ‘3’ agus scríobh an tír.

Is í an treoir ghinearálta gurb é gnátháit chónaithe duine an áit a gcaitheann siad formhór scíth laethúil na hoíche. Ba cheart na treoirlínte ar leith seo a leanas a úsáid:

 • Daoine a bhíonn as baile i rith na seachtaine a fhilleann ar theach an teaghlaigh i rith deirí seachtaine – is é teach an teaghlaigh a ngnátháit chónaithe.
 • Scoláirí bunscoile agus meánscoile a fhreastalaíonn ar scoil chónaithe as baile agus mic léinn tríú leibhéal a fhreastalaíonn ar an gcoláiste nó ar an ollscoil – is é teach an teaghlaigh a ngnátháit chónaithe.
 • Má chaith duine 12 mhí nó níos faide nó má bheartaíonn duine 12 mhí nó níos faide a chaitheamh in institiúid – is í an institiúid a ngnátháit chónaithe.
 • Daoine a chónaíonn go rialta i mbreis agus áit chónaithe amháin i rith na bliana – is é an áit a gcónaíonn siad ar feadh na coda is mó den bhliain a ngnátháit chónaithe.

Cabhróidh d’fhreagraí ar an gceist seo linn an líon daoine a thabhairt le fios a ghnáthchónaíonn i ngach baile fearainn, baile, cathair agus contae.  Is eolas ríthábhachtach é seo d’údaráis áitiúla agus do sholáthraithe seirbhíse poiblí eile. 

Ceist 8 – Cá raibh gnáthchónaí ort bliain ó shin?

Ceist 8 – Cá raibh gnáthchónaí ort bliain ó shin?

Tabhair faoi deara go bhfuil an cheist seo dírithe ar dhaoine atá bliain d’aois agus níos sine. Baineann na treoirlínte maidir le Ceist 7 freisin leis an gceist seo. Má bhí an gnátháit chónaithe bliain amháin roimh an daonáireamh mar an gcéanna le do ghnátháit chónaithe anois, ba cheart duit marc a chur i mbosca ‘1’ (MAR AN GCÉANNA le do ghnátháit chónaithe anois). Má chónaigh an duine in áit eile in Éirinn bliain ó shin, ba cheart dóibh marc a chur i mbosca ‘2’ (Áit eile in Éirinn) agus an CONTAE a scríobh. Má chónaigh an duine in áit eile lasmuigh d’Éirinn bliain ó shin, ba cheart dóibh marc a chur i mbosca ‘3’ (Áit eile THAR LEAR) agus an TÍR a scríobh.

Cabhróidh d’fhreagra ar an gceist seo linn patrúin imirce intíre agus eachtracha a thuiscint, agus an tionchar a imríonn siad ar riachtanais seirbhíse.

Ceist 9 – An raibh cónaí ort riamh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh tréimhse leanúnach bliain amháin nó níos faide?

Ceist 9 – An raibh cónaí ort riamh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh tréimhse leanúnach bliain amháin nó níos faide?

Ná cuir fanacht gearr (níos giorra ná 12 mhí) lasmuigh d’Éirinn san áireamh.

Maidir leis ‘An BHLIAIN dheireanach a tháinig tú chun cónaithe i bPoblacht na hÉireann’, scríobh isteach an bhliain dheireanach a bhog tú go hÉirinn.

Ba cheart do dhaoine a rugadh in Éirinn agus a bhog thar lear agus a d’fhill ar Éirinn ansin an BHLIAIN a scríobh inar fhill siad an uair dheireanach agus an tír dheireanach a scríobh ina raibh gnáthchónaí orthu.

Ba cheart do dhaoine a rugadh lasmuigh d’Éirinn an BHLIAIN scríobh inar bhog siad go hÉirinn. Ní gá do dhaoine a bhfuil a ngnátháit chónaithe lasmuigh d’Éirinn an cheist seo a fhreagairt.

Cabhraíonn d’fhreagraí ar Cheisteanna 6-9 linn tuiscint níos fearr a fháil ar, freagairt do, agus pleanáil do, patrúin ghluaiseachta laistigh d’Éirinn, agus go dtí agus ón tír.

Ceist 10 – Cén tír ina bhfuil tú i do shaoránach?

Ceist 10 – Cén tír ina bhfuil tú i do shaoránach?

Má tá breis agus tír amháin saoránachta agat, ba cheart duit an dá thír a dhearbhú. Má tá déshaoránacht agat (mar shampla, trí rannpháirtíocht i searmanas saoránachta), ba cheart duit marc a chur i mboscaí ‘1’ agus ‘2’ agus an dara tír shaoránachta a scríobh.

Más saoránach thú de dhá thír, nach í Éire ceachtar díobh, ba cheart duit marc a chur i mbosca ‘2’ agus an dá thír a scríobh sa bhosca téacs.

Mura saoránach Éireannach thú, agus mura n-aithnítear thú mar shaoránach in aon tír eile, ba cheart duit marc a chur i mbosca ‘3’ (Gan saoránacht).

Cabhróidh eolas ar shaoránacht na ndaoine a chónaíonn in Éirinn le tuiscint níos fearr a fháil ar ár sochaí atá ag athrú, maidir le patrúin imirce agus a dtionchar.

Ceist 11 – Cén grúpa eitneach/cúlra eitneach lena mbaineann tú?

Ceist 11 – Cén grúpa eitneach/cúlra eitneach lena mbaineann tú?

Mura mbraitheann tú go ndéanann na roghanna i mboscaí 1 go 10 cur síos dóthanach ar do ghrúpa/chúlra eitneach, ba cheart duit marc a chur i mbosca 11 nó 12 i Mír D agus do ghrúpa eitneach a scríobh sna boscaí a chuirtear ar fáil.

Cabhróidh d’fhreagra ar an gceist seo linn tuiscint níos fearr a fháil ar an leathadh tíreolaíoch grúpaí/cúlraí éagsúla eitneacha fud fad na tíre agus iad a chur i gcomparáid lena chéile i dtaobh dálaí sóisialta agus maireachtála, fostaíochta, gairm bheatha, agus oideachais, mar shampla.

Ceist 12 – Cén creideamh atá agat, má tá ceann ar bith agat?

Ceist 12 – Cén creideamh atá agat, má tá ceann ar bith agat?

Ba cheart duit an cheist seo a fhreagairt trí mharc a chur leis an gcatagóir a bhraitheann tú a dhéanann an cur síos is fearr ar do chreideamh, má tá creideamh ar bith agat, ag tráth an daonáirimh. Mura bhfuil creideamh agat, tá an rogha agat tic a chur le bosca 1. Má tá creideamh agat, cuir marc, le do thoil, leis an mbosca ceart. Mura bhfuil do chreideamh sa liosta, cuir tic le bosca ‘7’ agus scríobh isteach sa bhosca é ag deireadh na ceiste.

Ceadaíonn an cheist seo dúinn íomhá a chruthú le himeacht ama den mhéid daoine a cheapann go bhfuil creidimh aonair acu, nó a cheapann nach bhfuil creideamh acu.

Ceist 13 – An bhfuil Gaeilge labhartha agat?

Ceist 13 – An bhfuil Gaeilge labhartha agat?

Níor cheart ach do dhaoine 3 bliana d’aois agus níos sine an cheist seo a fhreagairt. Is féidir leat marc a chur lena mhéid boscaí a bhaineann nuair a fhreagraíonn tú an dara cuid den cheist seo.

Cabhróidh d’fhreagra ar an gceist seo linn a thaispeáint cé mhéid duine ar féidir leo an Ghaeilge a labhairt, anuas ar cén áit, cé chomh minic agus a fheabhas a labhraíonn siad í.

Ceist 14 – An labhraíonn tú teanga seachas an Béarla nó an Ghaeilge sa bhaile?

Ceist 14 – An labhraíonn tú teanga seachas an Béarla nó an Ghaeilge sa bhaile?

Cabhróidh d’fhreagra ar an gceist seo linn tuiscint níos fearr a fháil ar úsáid teangacha seachas an Béarla nó an Ghaeilge ina measc siúd a chónaíonn in Éirinn. Cuirfidh sé eolas an-luachmhar ar fáil faoina fheabhas a labhraítear an Béarla ina measc siúd nach é an Béarla a bpríomhtheanga. Baineann tábhacht leis seo chun príomhsheirbhísí a phleanáil agus a sholáthar, cosúil le hoideachas agus sláinte ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta.

Ceist 15 – An bhfuil aon cheann de na riochtaí nó na deacrachtaí fadtéarmacha seo ag gabháil duit?

Ceist 15 – An bhfuil aon cheann de na riochtaí nó na deacrachtaí fadtéarmacha seo ag gabháil duit?

Cabhróidh do fhreagraí ar Cheisteanna 15 agus 16 le heolas ríthábhachtach a chur ar fáil maidir le líon na ndaoine faoi mhíchumas agus an tionchar atá ag a míchumas ar a saol laethúil. Cabhróidh sé seo le heolas a thabhairt maidir leis na seirbhísí cúram sláinte agus eile atá ag teastáil.

Chun críche na ceiste seo, is éard atá i riocht nó deacracht fhadtéarmach ná riocht a mhair nó a mheastar a mhairfidh sé mhí nó níos faide, agus/nó a thagann chun cinn go rialta.

Ceist 16 – Mar thoradh ar bhail bhuanseasmhach, an mbíonn deacracht agat le haon cheann díobh seo a leanas?

Ceist 16 – Mar thoradh ar bhail bhuanseasmhach, an mbíonn deacracht agat le haon cheann díobh seo a leanas?

I gcás daoine a bhfuil riocht fadtréimhseach orthu agus daoine a bhféadfadh deacrachtaí áirithe a bheith acu mar gheall ar sheanaois, iarrann an cheist seo ort a aithint conas a d’fhéadfadh sé dul i bhfeidhm ar roinnt gníomhaíochtaí laethúla. Cabhróidh do fhreagraí ar an gceist seo linn tuiscint a fháil ar an tionchar a d’fhéadfadh riocht(aí) fadtréimhseach/fadtréimhseacha nó fadhbanna a bhaineann le haois dul i bhfeidhm ar do shaol laethúil.  Cabhróidh sé seo le heolas a thabhairt ar na tacaíochtaí sláinte agus ar na tacaíochtaí eile a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ónár ndaonra.

Ceist 17 – Conas atá do shláinte ghinearálta?

Ceist 17 – Conas atá do shláinte ghinearálta?

Tá naisc láidre idir an dearcadh atá ag daoine ar a gcuid sláinte agus ar an gcaoi atá a sláinte i ndáiríre.  Trí anailís a dhéanamh ar do chuid freagraí, is féidir linn cabhrú le measúnú a dhéanamh ar an mbaint atá ag stádas sláinte le fachtóirí cosúil le haois, suíomh agus stádas eacnamaíoch.

Ceist 18 – An gcaitheann tú táirgí tobac?

Ceist 18 - An gcaitheann tú táirgí tobac?

Freagair an cheist seo do gach ball den teaghlach le do thoil. Ná cuir san áireamh toitíní leictreonacha, vápáil, paistí nicitín, guma, losainní, sprae nó snaois. 

Cuir san áireamh gach táirge tobac amhail toitíní, píopaí, toitíní a rollann tú tú féin (RYO), todóga nó todóga beaga.

Is fachtóir tábhachtach é caitheamh tobac i stádas sláinte daoine. Cabhróidh do fhreagraí le pictiúr náisiúnta cuimsitheach a sholáthar de na leibhéil chaithimh tobac i measc ár ndaonra. 

Ceist 19 – Cén chaoi a dtéann tú chun na hoibre, chun na scoile, chun an choláiste nó chun cúram leanaí

Ceist 19 – Cén chaoi a dtéann tú chun na hoibre, chun na scoile, chun an choláiste nó chun cúram leanaí

I gcás daoine a úsáideann níos mó ná cineál amháin iompair, marcáil an bosca don chineál iompair a ghlactar don chuid is faide den turas.

I gcás daoine a bhfuil níos mó ná post amháin acu, tabhair sonraí faoi na hamanna turais a bhaineann le do phríomhphost, i gcás gurb é do phríomhphost an áit ina gcaitheann tú an méid ama is mó ama.  

I gcás daoine gan áit oibre sheasta a thuairiscíonn chuig seoladh seasta ag tús a dtréimhse oibre – mar shampla tiománaithe bus, foireann aerlíne, oibreoirí stallaí margaidh sráide nach mbaintear ag deireadh an lae oibre – déan tagairt don seoladh sin nuair atá na sonraí turais á dtabhairt agat. 

Ba chóir do dhaoine nach bhfuil ag obair nó ag freastal ar scoil, ar choláiste nó ag dul chun cúram leanaí ‘Gan a bheith ag obair, ar scoil, ar choláiste ná ar chúram leanaí’ a mharcáil i gCeist 19 agus Ceisteanna 20 go 22 a fhágáil bán.

Trí anailís a dhéanamh ar do fhreagraí ar Cheisteanna 19 go 22, agus ar Cheist 36, is féidir linn faisnéis mhionsonraithe a sholáthar ar phatrúin chomaitéireachta, chun cabhrú le pleanáil seirbhísí iompair phoiblí, bainistíocht tráchta agus bonneagar nuair atá pleananna forbartha contae a chur le chéile. 

Ceist 20 – Cén t-am a bhfágann tú an baile de ghnáth?

Ceist 20 – Cén t-am a bhfágann tú an baile de ghnáth?

I gcás leanaí a fhreastalaíonn ar chúram leanaí roimh scoil, ba chóir a chur isteach an t-am a bhfágann tú an baile chun dul chuig cúram leanaí.

Ba cheart do dhaoine, a bhfuil níos mó ná post amháin acu, an t-am a bhfágann siad an baile don chéad uair, a chur isteach.

Ba chóir do mhic léinn a bhfuil post páirtaimseartha acu sula dtéann siad ar an gcoláiste an t-am a bhfágann siad an baile a chur isteach.

Ba chóir do dhaoine nach bhfuil ag obair nó ag freastal ar scoil, coláiste nó cúram leanaí an cheist seo a fhágáil bán.

Cabhróidh do fhreagra ar an gceist seo le monatóireacht agus pleanáil iompair, trí fhaisnéis thábhachtach a chur ar fáil maidir leis an méid taistil comaitéireachta ag amanna éagsúla den lá..

Ceist 21 – Cá fhad a thógann an turas?

Ceist 21 – Cá fhad a thógann an turas?

Ba cheart am iomlán an turais a chur isteach. Is é seo an t-am a thógann sé ón am a bhfágtar an baile go dtí go sroichtear an áit oibre, scoil, coláiste nó cúram leanaí.

I gcás leanaí atá ag freastal ar shaoráid réamhscoile, ba chóir go gcuirfí san áireamh am turais ón mbaile go dtí an tsaoráid seo agus an t-am turais ón tsaoráid go dtí an scoil.

Ba chóir do dhaoine nach bhfuil ag obair nó ag freastal ar scoil, coláiste nó cúram leanaí an cheist seo a fhágáil bán.

Cabhróidh do fhreagra ar Cheisteanna 21 & 22 linn pictiúr níos iomláine a thabhairt ar ár dturas laethúil chuig agus ón obair, scoil, coláiste nó cúram leanaí. Cabhróidh sé freisin le tuiscint níos fearr a fháil agus pleanáil a dhéanamh ar bhealach níos fearr do riachtanais iompair agus cúram leanaí i do cheantar agus go náisiúnta.

Ceist 22 – Cén t-am de ghnáth a bhfágann tú an obair, an scoil, an coláiste nó an cúram leanaí?

Ceist 22 – Cén t-am de ghnáth a bhfágann tú an obair, an scoil, an coláiste nó an cúram leanaí?

I gcás leanaí a fhreastalaíonn ar chúram iarscoile, ba chóir an t-am a bhfágann siad an scoil a chur isteach.

Ba chóir do mhic léinn a bhfuil poist pháirtaimseartha acu tar éis an choláiste an t-am a bhfágann siad an coláiste a chur isteach.

Ba chóir do dhaoine nach bhfuil ag obair nó ag freastal ar scoil, coláiste nó cúram leanaí an cheist seo a fhágáil bán.

Ceist 23 – An dtugann tú cúnamh nó tacaíocht phearsanta rialta gan aon íocaíocht do dhuine den teaghlach, do chomharsa nó cara a bhfuil breoiteacht fhadtéarmach air nó uirthi, a bhfuil fadhb shláinte nó sheanaoise fhadtéarmach aige nó atá faoi mhíchumas fadtéarmach?

Ceist 23 – An dtugann tú cúnamh nó tacaíocht phearsanta rialta gan aon íocaíocht do dhuine den teaghlach, do chomharsa nó cara a bhfuil breoiteacht fhadtéarmach air nó uirthi, a bhfuil fadhb shláinte nó sheanaoise fhadtéarmach aige nó atá faoi mhíchumas fadtéarmach?

Má thugann tú cúnamh rialta gan íocaíocht mar chúramóir, is cuma má fhaigheann tú Liúntas/Sochar Cúramóra nó nach bhfuil, ba chóir duit ‘1’ a mharcáil (Tá) agus líon seachtainiúil uaireanta an chúraim a scríobh isteach.

Cabhróidh do fhreagra ar an gceist seo linn a léiriú a mhéid a thugann cúramóirí inár sochaí cúnamh pearsanta gan phá. Is féidir linn é seo a chomhcheangal le freagraí eile freisin chun pictiúr mionsonraithe de chúinsí sóisialta agus eacnamaíocha cúramóirí a chur ar fáil. 

Ceist 24 – An mbíonn tú ag tabhairt cúnaimh nó ag obair go deonach go rialta maidir le haon cheann de na gníomhaíochtaí seo a leanas gan phá?

Ceist 24 – An mbíonn tú ag tabhairt cúnaimh nó ag obair go deonach go rialta maidir le haon cheann de na gníomhaíochtaí seo a leanas gan phá?

Cuireann oibrithe deonacha go mór le go leor eagraíochtaí ar fud na tíre, cosúil le carthanais agus cumainn spóirt.  Cabhróidh do fhreagra anseo le pictiúr a thabhairt ar líon na n-oibrithe deonacha, chomh maith leis na réimsí agus na cineálacha eagraíochtaí ina mbíonn siad ag obair go deonach.

Ceist 25 – Má tá tú faoi 15 bliana d’aois téigh go dtí Ceist 36

Ceist 25 – Má tá tú faoi 15 bliana d’aois téigh go dtí Ceist 36

Ní bhaineann Ceisteanna 26 go 35 ach leo siúd atá 15 bliana d’aois agus níos sine agus níor cheart iad a fhreagairt ach acu siúd a bhfuil an aois sin acu, nó dóibh siúd a bhfuil an aois sin acu 

Atosaíonn ceisteanna dóibh siúd atá faoi bhun 15 bliana d’aois ag Ceist 36. 

Ceist 26 – An bhfuil do chuid oideachais lánaimseartha críochnaithe agat?

Ceist 26 – An bhfuil do chuid oideachais lánaimseartha críochnaithe agat?

Níor cheart an aois a scríobh isteach ach amháin má mharcáil an duine ‘Tá’ i mbosca 1 go raibh siad críochnaithe lena n-oideachas lánaimseartha. Baineann sé seo le daoine a fhéadfadh bheith i mbun oideachais pháirtaimseartha nó leanúnaigh.

Cabhróidh do fhreagraí ar an gceist seo linn an tionchar atá ag na beartais oideachais, na leibhéil scileanna athraitheacha agus an méid a úsáideann daoine a gcáilíochtaí foirmiúla a mheas agus a thuiscint.  

Ceist 27 – Cad é an leibhéal is airde oideachais/oiliúna (lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá críochnaithe agat go dtí seo? 

Ceist 27 – Cad é an leibhéal is airde oideachais/oiliúna (lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá críochnaithe agat go dtí seo? 

Marcáil an leibhéal is airde oideachais atá bainte amach agat. Ba cheart do dhaoine a fuair a gcuid oideachais nuair a bhí socruithe institiúideacha difriúil leo siúd atá i bhfeidhm faoi láthair, nó nach bhfuair oideachas in Éirinn, rogha choibhéiseach a roghnú. Tá tuilleadh eolais ar cháilíochtaí, lena n-áirítear cáilíochtaí eachtracha, le fáil anseo

Ba cheart do dhuine a d’fhreastail ar an mbunleibhéal amháin bunoideachas a roghnú. Ba chóir do dhuine a d’fhreastail ar mheánscoil ach a d’fhág gan an Teastas Grúpa, Meánteistiméireacht nó Teastas Sóisearach a fháil, bunoideachas a mharcáil freisin.

Ba chóir do dhuine a fuair Teastas Grúpa, Meánteistiméireacht nó Teastas Sóisearach Meánoideachas Sóisearach a mharcáil, beag beann ar na torthaí a fuarthas.

Ba cheart do dhuine a chuir tús le cúrsa tríú leibhéal ach nach bhfuair an teastas, an dioplóma nó an chéim i gceist an rogha chuí a roghnú ar an Dara leibhéal.

In éineacht le Ceist 26, cabhróidh do fhreagraí ar Cheist 27 linn pictiúr mionsonraithe a thabhairt ar cháilíochtaí agus scileanna ár muintir, agus tuiscint níos fearr a fháil ar ár riachtanais oiliúna agus scileanna agus freagairt dóibh.

Ceist 28 – Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do phríomhstádas faoi láthair?

Ceist 28 – Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do phríomhstádas faoi láthair?

Marcáil bosca amháin a oireann is fearr do do phríomhstádas faoi láthair. Mar shampla, má tá tú ar saoire bhreoiteachta nó ar shaoire mháithreachais, agus go bhfuil sé ar intinn agat filleadh ar an obair ag am éigin, cuir ‘1’ sa bhosca le do thoil (Ag obair ar íocaíocht nó ar bhrabús).

Ba cheart go ndéanfadh na daoine seo a leanas ‘Ag obair ar íocaíocht nó ar bhrabús’ a mharcáil:

 • Daoine atá fostaithe nó féinfhostaithe.
 • Daoine a bhíonn ag gabháil go príomha de chúnamh a thabhairt do ghaolta ar fheirmeacha, i siopaí nó in aon fhiontair thráchtála eile, fiú mura bhfaigheann siad íocaíocht rialta.
 • Sagairt, mná rialta agus bráithre ach amháin sa chás go bhfuil siad ar scor nó nach bhfuil siad in ann obair a dhéanamh de bharr breoiteachta buaine nó míchumais.
 • Daoine atá as láthair go sealadach ón obair mar gheall ar bhreoiteacht, laethanta saoire, saoire mháithreachais srl. a bhfuil sé ar intinn acu filleadh ar an obair ag am éigin.
 • Printísigh atá i mbun fostaíochta agus a fhreastalaíonn ar scoil nó ar choláiste freisin.

Ba chóir do mhic léinn lánaimseartha atá i bhfostaíocht pháirtaimseartha an bosca ‘5’ (Mac léinn nó dalta) a mharcáil. 

Cabhróidh do fhreagra ar an gceist seo linn a thaispeáint cé mhéad duine in Éirinn atá ag obair, dífhostaithe nó ar scor, agus cé mhéad duine atá ina mac léinn. Is faisnéis ríthábhachtach í seo chun an staid eacnamaíoch i do cheantar agus ar fud na hÉireann a thuiscint.

Ceist 29 – Má tá tú ag obair téigh chuig C30 Má tá tú dífhostaithe nó ar scor téigh chuig C31

Más mac léinn tú téigh chuig C36 Seachas sin téigh chuig C38

Ceist 29 – Má tá tú ag obair téigh chuig C30 Má tá tú dífhostaithe nó ar scor téigh chuig C31

Ag brath ar do fhreagra ar Cheist 29, treoraíonn an cheist seo thú chuig an gcéad cheist eile a mbaineann leat.

Ceist 30 – Má tá tú ag obair, an mbíonn tú riamh ag obair ón mbaile?

Ceist 30 – Má tá tú ag obair, an mbíonn tú riamh ag obair ón mbaile?

Má bhíonn tú ag oibriú ón mbaile ar feadh níos lú ná lá amháin in aghaidh na seachtaine (mar shampla leathlá sa tseachtain), ba cheart duit ‘1’ a chur isteach.

Cabhróidh do fhreagra linn pictiúr a chur le chéile den líon daoine a bhíonn ag oibriú ón mbaile, agus cé chomh minic a dhéanann siad amhlaidh. Cabhróidh sé seo linn tuiscint níos fearr a fháil ar an ngné thábhachtach seo dár staid fhostaíochta

Ceist 31 – An bhfuil (raibh) tú ag obair mar fhostaí nó an bhfuil (raibh) tú féinfhostaithe sa phríomhphost atá (a bhí) agat?

Ceist 31 – An bhfuil (raibh) tú ag obair mar fhostaí nó an bhfuil (raibh) tú féinfhostaithe sa phríomhphost atá (a bhí) agat?

Má tá níos mó ná post amháin agat, is é do phríomhphost ná an post a thógann an chuid is mó de do chuid ama oibre, nó a bhfaigheann tú an íocaíocht is airde ina leith. Baineann sé seo freisin le do fhreagraí ar Cheisteanna 32, 34 agus 36. 

Ba chóir do dhaoine atá fostaithe mar stiúrthóirí bainistíochta an bosca ‘1’ (Fostaí) a mharcáil.

Ba chóir do dhaoine atá i gcomhpháirtíocht i ngnólacht a bhfuil fostaithe íoctha acu bosca ‘2’ a mharcáil (Féinfhostaithe le fostaithe íoctha).

Ba chóir do dhaoine atá i gcomhpháirtíocht i ngnólacht nach bhfuil fostaithe íoctha acu an bosca ‘3’ a mharcáil (Féinfhostaithe gan fostaithe íoctha).

Ba chóir do dhaoine atá ar scor agus do dhaoine dífhostaithe Ceist 31 a fhreagairt bunaithe ar an obair a rinne siad go deireanach.

Tagraíonn ‘páirtaimseartha’ d’fhostaí a bhfuil a ghnáthuaireanta oibre, arna ríomh ar bhonn seachtainiúil nó ar an meán thar thréimhse fhostaíochta suas le bliain amháin, níos lú ná gnáthuaireanta oibre d’oibrí lánaimseartha inchomparáide.

Cabhróidh do fhreagra ar an gceist seo linn eolas tábhachtach a sholáthar faoi stádas fostaíochta agus eacnamaíoch ár muintir.

Ceist 32 – Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?

Ceist 32 – Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?

Ní mór an tslí bheatha a sholáthar do gach duine a mharcáil, i gCeist 28:

 1. Ag obair le haghaidh íocaíochta nó brabúis.
 1. Dífhostaithe go gearrthéarmach (níos lú ná 12 mhí)
 2. Dífhostaithe go fadtéarmach (12 mhí nó níos mó)
 3. Ar scor ón bhfostaíocht

Ba cheart go mbeadh an cur síos ar an bhfostaíocht mionsonraithe agus beacht. Má bhíonn amhras ann faoin gcaoi ar cheart cur síos a dhéanamh ar shlí bheatha ar leith, is fearr cur síos iomlán agus mionsonraithe a thabhairt.

Ba chóir do dhaoine atá ar scor agus do dhaoine dífhostaithe Ceist 32 a fhreagairt bunaithe ar an obair a rinne siad go deireanach.

Ba cheart d’fheirmeoirí nó d’oibrithe feirme amháin an chuid dheireanach den cheist (achar an limistéir a ndéantar feirmeoireacht air) a fhreagairt.

Cuidíonn faisnéis ar shlite beatha na ndaoine atá ag obair, dífhostaithe nó ar scor le tuiscint níos fearr a fháil ar staid na fostaíochta in Éirinn, agus ar threochtaí i bhfás agus meath slite beatha, rud atá tábhachtach i bpleanáil eacnamaíoch.

Ceist 33 – Má tá tú ar scor téigh chuig Ceist 38

Ceist 33 – Má tá tú ar scor téigh chuig Ceist 38

Má tá tú ar scor, tá do chuid den fhoirm dhaonáirimh comhlánaithe agat anois.  

Má tá an fhoirm á comhlánú agat do dhaoine eile i do theaghlach, freagair na ceisteanna dóibh anois le do thoil. 

Más rud é go bhfuil tú (nó an duine/na daoine) a bhfuil tú ag freagairt dóibh ag obair, dífhostaithe nó ina mac léinn, freagair na ceisteanna atá fágtha mar is cuí le do thoil. 

Ceist 34 – Cén gnó atá (a bhí) ag d’fhostóir san áit a bhfuil (a raibh) tú ag obair i do phríomhphost?

Ceist 34 – Cén gnó atá (a bhí) ag d’fhostóir san áit a bhfuil (a raibh) tú ag obair i do phríomhphost?

Ba chóir do gach duine Ceist 34 a fhreagairt, más rud é gur fhreagair siad é seo a leanas do Cheist 28:

 1. Ag obair le haghaidh íocaíochta nó brabúis
 2. Dífhostaithe go gearrthéarmach (níos lú ná 12 mhí)
 3. Dífhostaithe go fadtéarmach (12 mhí nó níos mó)

Ní gá dóibh siúd atá ar scor an cheist seo a fhreagairt.

Má tá tú fostaithe, ba cheart duit cur síos mionsonraithe a thabhairt ar an ngnó atá ag d’fhostóir reatha. Má tá tú dífhostaithe, tabhair cur síos ar an ngnó a bhí ag d’fhostóir is déanaí le do thoil.

Ba cheart go mbeadh cur síos mionsonraithe agus beacht, mar shampla:

Freagra neamhleorFreagra níos cruinne
RíomhairíDéantús ríomhairí
CarrannaCarranna a dheisiú
OideachasBunoideachas
BiaMórdhíoltóir aráin
CógaisíochtAg déanamh cógaisíochta
GlanadhGlanadh oifige ar chonradh
BogearraíForbairt agus tacaíocht bogearraí 
ÁineasLinn snámha
Údarás ÁitiúilRannóg Glantacháin an Údaráis Áitiúil Seirbhís Leabharlainne an Údaráis Áitiúil Rannóg Tithíochta an Údaráis Áitiúil

Cabhróidh do fhreagra tuiscint a fháil ar na hathruithe agus ar threochtaí fostaíochta sna hearnálacha éagsúla a bhfuil ár ngeilleagar comhdhéanta de agus freagairt dóibh.  

Ceist 35 – Má tá tú dífhostaithe téigh chuig Ceist 38.

Ceist 35 – Má tá tú dífhostaithe téigh chuig Ceist 38.

Má tá tú dífhostaithe, tá do chuid den fhoirm daonáirimh comhlánaithe agat anois. Má tá an fhoirm á comhlánú agat do dhaoine eile i do theaghlach, freagair anois le do thoil gach ceist riachtanach agus gach ceist a bhaineann leo.  Má tá tú (nó an duine a bhfuil tú ag freagairt dó) ag obair nó ar scoil, ar choláiste nó i gcúram leanaí, freagair Ceist 36, le do thoil.

Ceist 36 – Céard é ainm iomlán agus seoladh d’áit oibre, scoile, coláiste nó cúram leanaí?

Ceist 36 – Céard é ainm iomlán agus seoladh d’áit oibre, scoile, coláiste nó cúram leanaí?

Dóibh siúd a fhágann an teach chun dul ag obair, ar scoil, ar choláiste nó chuig cúram leanaí, scríobh ainm iomlán agus seoladh na háite seo. Más leanbh é/í an duine atá ag freastal ar áis réamhscoile (mar shampla cúram leanaí/naíolann/naíscoil) lasmuigh den teach, scríobh isteach ainm iomlán agus seoladh na háise.

Ba cheart do dhaoine a bhfuil níos mó ná post amháin acu ainm agus seoladh an phoist, ina gcaitheann siad an méid is mó ama nó an áit a bhfaigheann siad an t-ioncam is mó, a chur ar fáil.

Má fhreastalaíonn leanbh ar scoil agus ar chúram leanaí araon, ba chóir ainm agus seoladh na scoile a scríobh isteach. 

Má oibríonn an duine go príomha sa bhaile nó mura bhfuil aon áit sheasta oibre aige nó aici, ba chóir dóibh tic a chur i mbosca 1 nó i mbosca 2 de réir mar is cuí.

In éineacht leis na ceisteanna roimhe seo ar fhostaíocht agus oideachas, cabhróidh sé seo linn pictiúr mionsonraithe a sholáthar ar na háiteanna a dtéann muid ar scoil, ar choláiste, chuig cúram leanaí nó ag obair gach lá. Tá sé seo ríthábhachtach chun ár riachtanais iompair a thuiscint agus a phleanáil.

Ceist 37 – Má tá tú faoi 15 bliana d’aois, an mbíonn tú ag freastal ar aon chineál cúraim leanaí de shaghas éigin?

Ceist 37 – Má tá tú faoi 15 bliana d’aois, an mbíonn tú ag freastal ar aon chineál cúraim leanaí de shaghas éigin?

Níor cheart an cheist seo a fhreagairt ach amháin do dhaoine faoi bhun 15 bliana d’aois.  Má tá an leanbh ag freastal ar níos mó ná cineál amháin de chúram leanaí, marcáil an bosca don chineál a gcaitheann siad an chuid is mó ama ann agus scríobh isteach an t-am a bhaineann leis an gcineál cúraim leanaí sin.

Is ceist thábhachtach shóisialta agus eacnamaíoch í rochtain ar chúram leanaí. In éineacht le do fhreagraí ar na ceisteanna roimhe seo a bhaineann le cúram leanaí, cabhróidh do fhreagra anseo linn tuiscint níos fearr a fháil ar infhaighteacht agus riachtanas seirbhísí cúram leanaí.  Cabhróidh sé freisin le pictiúr níos soiléire a sholáthar ar na cineálacha cúram leanaí atá in úsáid sa lá atá inniu ann.

Ceist 38

Ceist 38

Tá na ceisteanna a bhaineann leatsa comhlánaithe agat anois. Comhlánaigh anois na ceisteanna do na daoine eile i do theach. 

Má tá daoine eile ann a bhíonn ina gcónaí leat de ghnáth, ach atá as láthair ar Oíche an Daonáirimh, freagair na ceisteanna ar leathanach 22 ar a son, le do thoil. Is féidir leat d’fhoirm a shíniú ansin ar leathanach 23 agus í a stóráil go sábháilte go dtí go nglaonn d’áiritheoir chun í a bhailiú. 

Má bhíonn tú i do chónaí leat féin, sínigh an fhoirm ar leathanach 23 le do thoil agus stóráil go sábháilte í. 

B’fhéidir gur mhaith leat teachtaireacht a scríobh i dTaisceadán Todhchaí an Daonáirimh 2022 ar leathanach 23 freisin. 

Daoine as Láthair

Daoine as Láthair

Comhlánaigh an t-eolas riachtanach d’aon duine a bhíonn ina chónaí sa teach leat de ghnáth ach nach bhfuil ann ar Oíche an Daonáirimh. 

Ba chóir duit gach mac léinn (bunscoil, meánscoil agus tríú leibhéal) atá ina chónaí ón mbaile ar Oíche an Daonáirimh a chur san áireamh. 

Má liostáil tú duine/daoine ar Liosta 2 ar leathanach 3 de d’fhoirm, freagair na ceisteanna thuas a bhaineann leis an duine/na daoine sin, le do thoil. 

Taisceadán Todhchaí

Taisceadán Todhchaí

Seo spás ag deireadh na foirme chun do theachtaireacht phearsanta féin a fhágáil, más mian leat é sin a dhéanamh.  Fanfaidh do theachtaireacht, a fhéadfaidh bheith faoi aon ábhar ar bith, mar aon leis an gcuid eile de d’fhoirm faoi rún ar feadh 100 bliain. Ansin cuirfear ar fáil don phobal í, mar aon leis an gcuid eile d’fhoirm Dhaonáirimh 2022.

D’fhéadfá teachtaireacht a scríobh do ghlúnta do chlainne atá le teacht. NÁ cuir aon ghrianghraif faoi iamh le do thoil mar beidh gá leo seo a bhaint chun an fhoirm a phróiseáil.