Ceisteanna Nua le haghaidh 2022

Conas a roghnaíodh na ceisteanna/topaicí nua?

Reáchtáil an Phríomh-Oifig Staidrimh próiseas comhairliúcháin go déanach in 2017, ag lorg tuairimí maidir le hathruithe a dhéanamh ar an bhfoirm daonáirimh. Fuarthas breis agus 400 aighneacht ar fad ó bhaill an phobail, ó ranna rialtais, ó ghrúpaí sainleasa agus ó eagraíochtaí eile.

Pléadh an Grúpa Comhairleach Daonáirimh na ceisteanna nua agus na ceisteanna athraithe a moladh sna haighneachtaí seo agus roghnaigh an Grúpa ceisteanna áirithe chun triail a bhaint astu ar na foirmeacha píolótacha daonáirimh.

Reáchtáladh an Suirbhé Píolótach Daonáirimh ar an 23 Meán Fómhair 2018 chun na ceisteanna nua seo a thástáil. Roghnaigh an Phríomh-Oifig Staidrimh raon ceantar atá ionadaíoch ar an daonra náisiúnta go ginearálta – ceantair uirbeacha agus ceantair tuaithe, chomh maith le ceantair ina bhfuil ardleibhéil tithíochta gan áitiú agus leibhéil ísle tithíochta gan áitiú, agus ceantair ina bhfuil céatadán ard náisiúnach nach náisiúnaigh Éireannacha iad.

Is iad na freagraí a tugadh ar an gceistneoir, agus an anailís a rinne an Phríomh-Oifig Staidrimh orthu, a chuir bonn eolais leis na ceisteanna a roghnaíodh d’fhoirm Dhaonáireamh 2022.

Cad iad na ceisteanna/topaicí nua?

Baineann na ceisteanna nua le foinsí in-athnuaite fuinnimh, aláraim deataigh, caitheamh tobac, obair dheonach, cúram leanaí, obair ón mbaile, taisteal agus saoránacht.  Roghnaíodh na topaicí seo i ndiaidh an chomhairliúcháin phoiblí agus an tsuirbhé phíolótaigh thuasluaite.

Tá athrú déanta go céimeanna éagsúla ar roinnt ceisteanna eile – mar shampla, ar na ceisteanna a bhaineann le cúrsaí creidimh agus riochtaí fadtéarmacha.

Inis dom faoi na ceisteanna/topaicí nua …

Ceist Líon Tí 4: Cá mhéad aláram deataigh atá ag obair i do chóiríocht?

Aithnítear aláraim deataigh atá ag obair mar ghné thábhachtach ó thaobh laghdú a dhéanamh ar dhóiteáin agus ar dhamáiste ó dhóiteáin inár dtithe. Cabhróidh do fhreagraí linn tuiscint a fháil ar cé chomh forleathan agus atá aláram deataigh, agus ar a n-úsáid.

Ceist Líon Tí 7: an mbaintear úsáid as aon cheann de na foinsí in-athnuaite fuinnimh seo a leanas i do chóiríocht?

Tá foinsí in-athnuaite fuinnimh ag teacht chun a bheith ina gcuid thábhachtach den bhealach a sholáthraítear teas agus leictreachas chuig ár dtithe. Cabhróidh do fhreagraí ar an gceist seo chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt agus cur chun feidhme beartas sa réimse seo.

Ceist Líon Tí 11 – Cén cineál ceangal idirlín atá ag do líon tí?

Tá teacht ar an idirlíon sa bhaile bunriachtanach anois i gcomhair go leor dár ngníomhaíochtaí laethúla. Teastaíonn an t-eolas seo le tuiscint a fháil ar, agus ar an ngá atá le, seirbhísí idirlín fud fad na tíre.

Mura bhfuil tú cinnte cén chatagóir inar cheart do do ghléas(anna) a bheith, cuir marc i mbosca 8 agus scríobh ainm an ghléis/na ngléasanna.

Ceist 18: An gcaitheann tú táirgí tobac?

Is gné thábhachtach maidir le stádas sláinte an duine é caitheamh tobac, agus cabhróidh do chuid freagraí ar an gceist seo chun pictiúr a chruthú maidir le leitheadúlacht an tobac i measc mhuintir na tíre.

Ceist 22: Cén t-am de ghnáth a bhfágann tú an obair, an scoil, an coláiste nó an cúram leanaí?

Soláthróidh do fhreagraí faisnéis thábhachtach a chabhróidh linn tuiscint a fháil ar an turas fillte ón obair/scoil/coláiste/cúram leanaí chun anailís níos fearr a dhéanamh ar chúrsaí iompair. Cabhróidh sé sin linn tuiscint níos fearr a fháil ar riachtanais iompair agus riachtanais chúraim leanaí i do cheantar agus ar bhonn náisiúnta, agus pleanáil chuí a dhéanamh dá réir.

Ceist 24: An mbíonn tú ag tabhairt cúnaimh nó ag obair go deonach maidir le haoncheann de na gníomhaíochtaí seo a leanas gan pá?

Is ríthábhachtach an obair a dhéanann oibrithe deonacha ina lán eagraíochtaí ar fud na tíre. Cabhróidh do fhreagra linn léargas a fháil ar líon na n-oibrithe deonach sa tír, agus ar na réimsí agus na heagraíochtaí ina mbíonn siad ag obair.

Ceist 30: Má tá tú ag obair, an mbíonn tú riamh ag obair ón mbaile?

Cabhróidh do fhreagraí linn léargas a fháil ar an líon daoine a oibríonn ón mbaile, agus ar cé chomh minic a bhíonn siad ag obair mar sin. Cabhróidh sé linn tuiscint níos fearr a fháil ar an ngné thábhachtach seo de chúrsaí fostaíochta.

Ceist 37: má tá tú faoi 15 bliana d’aois, an mbíonn tú ag freastal ar chúram leanaí de shaghas éigin?

Is saincheist thábhachtach sóisialta agus eacnamaíochta é cúrsaí cúram leanaí. Mar aon le do fhreagraí ar na ceisteanna roimhe seo a bhaineann le cúrsaí cúraim leanaí, cabhróidh do fhreagraí ar an gceist áirithe seo linn tuiscint níos fearr a fháil ar an bhfáil atá ar chúram leanaí agus ar an ngá a bhaineann leis. Cabhróidh siad linn freisin léargas níos fearr a fháil ar na cineálacha cúraim leanaí a úsáidtear sa lá atá inniu ann.

Má tá do leanbh i níos mó ná cineál amháin cúraim leanaí, marcáil an bosca a bhaineann leis an gcineál ina gcaitheann siad an méid is mó ama agus scríobh isteach an méid ama a bhaineann leis an gcineál cúraim leanaí sin.