Do chuid sonraí a chosaint

Baineann na Ceisteanna Coitianta thíos lenár gcleachtais chosanta sonraí maidir le faisnéis a chuirtear ar fáil mar chuid d’iarratas ar phost ar an láithreán gréasáin seo. [Soláthrófar sonraí i ndáil lenár gcleachtais chosanta sonraí maidir leis an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú ar d’fhoirm daonáirimh ar láithreán gréasáin iomlán Dhaonáireamh 2022 a sheolfar go luath in 2022.]

Ceisteanna Coitianta (FAQ) faoi Cosaint Sonraí

An mbaineann an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) leis na sonraí atá á mbailiú chun críocha earcaíochta do Dhaonáireamh 2022?

Baineann. Leagtar amach sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR agus sna hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018 an creat dlíthiúil maidir le sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil in Éirinn.Le chéile, tugann siad cearta do dhaoine aonair (ábhair sonraí) maidir le bailiú agus próiseáil a gcuid faisnéise pearsanta. Forchuireann siad níos mó oibleagáidí ar eagraíochtaí mar an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) a bhailíonn agus a úsáideann an fhaisnéis sin. Leagtar amach sna Ceisteanna Coitianta seo cén fáth go gcaithfimid do chuid faisnéise a bhailiú agus a phróiseáil agus conas a dhéanaimid amhlaidh. Tá tuilleadh faisnéise faoin GDPR ar fáil anseo.

Cé atá ag bailiú na sonraí, agus cén fáth?

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh freagrach as stiúradh an daonáirimh in Éirinn. Is é an Phríomh-Oifig Staidrimh an soláthróir náisiúnta neamhspleách staidreamh in Éirinn. Is fúinne atá sé faisnéis a bhailiú, anailís a dhéanamh uirthi agus staidreamh a tháirgeadh ar ár ndaonra, ár sochaí agus ár ngeilleagar.

Tá orainn baill foirne breise a earcú chun bailiú agus seachadadh foirmeacha daonáirimh chuig agus ó gach teaghlach agus bunaíocht phobail (e.g. Leaba agus Bricfeasta, ospidéil, tithe altranais, príosúin) a bhainistiú. Tá an feachtas earcaíochta áiritheoirí seo, agus an bailiú gaolmhar sonraí ó iarratasóirí, mar chuid den phróiseas sin.

Féach leathanach sonrach ar chosaint sonraí earcaíochta laistigh den iarratas earcaíochta faoin gceannteideal Cosaint Sonraí & Trédhearcacht https://censusrecruitment.cso.ie/#

Cén ceart ar rochtain atá agam ar na sonraí?

Faoi Dhlí na hÉireann agus na hEorpa araon, tá cearta sonracha agat a bhaineann le do shonraí pearsanta, atá leagtha amach san Acht um Chosaint Sonraí 2018 agus sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. Cuimsíonn na cearta seo teidlíocht an ceart rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta, iad a cheartú, iad a shrianadh nó agóid a dhéanamh ina leith, chomh maith leis an gceart do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith.

An bhfuil mo chuid faisnéise faoi rún agus slán?

Tá. Caitear leis an bhfaisnéis uile a chuirtear ar fáil don Phríomh-Oifig Staidrimh mar fhaisnéis atá faoi rún daingean. Is Oifigigh Staidrimh gach ball den CSO. Ceanglaítear orthu go dlíthiúil faoin Acht Staidrimh 1993 a chinntiú go bhfanfaidh do chuid sonraí faoi rún. Foráiltear leis an Acht do phionóis a d’fhéadfaí a ghearradh má theipeann orthu déanamh amhlaidh.

Cé hé an teagmháil cosanta sonraí laistigh den Phríomh-Oifig Staidrimh?

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí (DPO) ceaptha ag an bPríomh-Oifig Staidrimh de réir ár gceanglas GDPR. Déanann an DPO maoirseacht ar chomhlíonadh le riachtanais rúndachta staidrimh agus cosanta sonraí.

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an DPO;

Oifigeach Cosanta Sonraí
An Phríomh-Oifig Staidrimh
Bóthar Skehard
Corcaigh
T12 X00E
R-phost: dpo@cso.ie

Níl mé sásta le freagra an CSO – cad a dhéanfaidh mé anois?

Tá sé de cheart agat teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí le haon cheisteanna/ábhair imní faoi phróiseáil do shonraí pearsanta – féach anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Sonraí teagmhála an Choimisiúin:

Sa phost:            Oifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí, 21 Cearnóg Mhic Liam Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 RD28, Éire.

Trí r-phost:        info@dataprotection.ie

Ar an bhfón:      0761 104 800 nó uimhir íos-ghlao 1890 252 231

Ar líne:                https://www.dataprotection.ie/