Ráiteas Inrochtaineachta

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh (an POS) tiomanta dá láithreáin ghréasáin a dhéanamh inrochtana, i gcomhréir le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchlár Móibíleach de chuid Comhlachtaí san Earnáil Phoiblí), 2020. Aithníonn an POS an tábhacht a bhaineann le feabhas a chur ar inrochtaineacht ár láithreán gréasáin agus lenár n-ábhar a chur ar fáil don lucht léitheoireachta is leithne agus is féidir, iad siúd ina measc a úsáideann teicneolaíochtaí cúnta. Bímid ag oibriú i gcónaí le feabhas a chur ar an eispéireas a bhíonn ag ár n-úsáideoirí dár láithreán gréasáin, agus le feabhas a chur ar struchtúr, ábhar agus nascleanúint ár láithreáin ghréasáin go gcloímid níos fearr le caighdeáin infheidhme inrochtaineachta.

Baineann an Ráiteas Inrochtaineachta seo leis an láithreán gréasáin seo (www.census.ie).

Bearta chun tacú le hinrochtaineacht

Téann an POS i mbun na mbeart seo a leanas le hinrochtaineacht ár láithreán gréasáin (census.ie and cso.ie) a chinntiú:

  • Inrochtaineacht a chur san áireamh i measc ár mbeartas inmheánach.
  • Inrochtaineacht a chuimsiú inár gcleachtais soláthair.
  • Spriocanna agus freagrachtaí soiléire inrochtaineachta a shannadh.
  • Eisiúintí a fhoilsiú mar leathanaigh ghréasáin HTML go caighdeánach, a laghdaíonn an úsáid a bhaintear as ábhair chlóite agus PDFanna a mhéid agus is féidir.

Stádas comhréireachta

Déanann an láithreán gréasáin seo na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán 2.1 leibhéal AA a chomhlíonadh go páirteach, mar gheall ar na díolúintía liostaítear thíos.

Ábhar nach bhfuil teacht air

Níl teacht ar an ábhar a liostaítear thíos ar na cúiseanna seo a leanas:

B) Ualach díréireach (easpa acmhainní a theastaíonn, agus na costais agus na tairbhí measta, agus minicíocht agus fad na húsáide á gcur san áireamh)

  • PDF (Formáid Doiciméad Iniompartha), sna foirmeacha daonáirimh, bileoga eolais, Treoir Céim ar Chéim, acmhainn an daonáirimh i scoileanna ina measc sin a chuirtear san áireamh ar an láithreán gréasáin seo.

Nuair nach bhfuil ábhar inrochtana gan stró, déan teagmháil, le do thoil, lenár seirbhís eolais trí ghlaoch ar (+353) 21 453 5481 nó trí shúil a chaitheamh ar information@cso.ie.

Aiseolas agus eolas teagmhála

Cuireann an POS fáilte roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht ár láithreán gréasáin agus uirlisí digiteacha. Cuir ar an eolas sinn, le do thoil, má thagann aon saincheisteanna aníos ar mhaith leat go ndéanfaimis athbhreithniú orthu.

Nós Imeachta Forfheidhmithe

Mura bhfuil tú sásta lenár bhfreagairt, féadfaidh tú gearán a dhéanamh. 

Le gearán a dhéanamh le hOifig an Ombudsman faoin Acht um Míchumas, 2005. (Ailt 25 go 29):

Chun gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre faoin Acht um Stádas Comhionann, 2000:

Ullmhaíodh an ráiteas seo an 10 Feabhra 2022. Ullmhaíodh é ar bhunús féinmheasúnú a rinne an POS.

Athbhreithníodh an ráiteas an uair dheireanach an 10 Feabhra 2022.