Ról an Áiritheora

Tá 5,100 Áiritheoir ag teastáil uainn

 • Cathain a bheidh tú ag teastáil:  28 Feabhra – 6 Bealtaine 2022
 • Cathain is féidir iarratas a chur ag isteach: 25 Samhain – 10 Nollaig 2021*
 • Beidh d’uaireanta: Solúbtha – Íosmhéid de 22 uair/seachtain – sa tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine, go príomha

* Tabhair do d’aire, ar chúiseanna riaracháin agus lóistíochtúla, dúnfar an comórtas nuair a bhfaighfear 15,000 iarratas agus d’fhéadfadh sé sin tarlú roimh 10 Nollaig. Beidh cuótaí réigiúnacha i bhfeidhm freisin.

Ról an Áiritheora

Tá ról an áiritheora ríthábhachtach chun a chinntiú go mbeidh rath ar an ndaonáireamh. Ní mór teagmháil dhíreach a bheith agat leis an bpobal go minic. Ní mór a bheith stuama, tuisceanach agus foighneach chun muinín agus comhoibriú a mhealladh as sealbhóirí tí. Beidh corpacmhainn ardleibhéil ag teastáil don obair seo.

Sannófar Ceantar Áiritheora (CÁ) do gach áiritheoir. De ghnáth, beidh thart ar 400 líon tí i ngach CÁ. I mórán ceantar, go háirithe faoin tuath, beidh gá le gluaisteán. Déanfar an obair go príomha sa tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine.

Príomhdualgais

Suirbhé Amhairc

Gheobhaidh gach áiritheoir aip fón cliste chun cásanna a bhainistiú ar fón cliste mar aon le léarscáil ar a mbeidh na tithe atá sannaithe dó/di le feiceáil. Beidh ar an áiritheoir suirbhé amhairc a dhéanamh ar an gceantar agus suíomh an dtithe go léir a dheimhniú atá liostaithe sa chóras bainistíochta cáis; ní mór dóibh freisin aon teach a aimsiú agus a mharcáil ar an léarscáil nach bhfuil liostaithe cheana féin.

Oiliúint

Cuirfear oiliúint ort i ngach gnéith den phost agus tabharfar duit na hábhair go léir is gá don obair, fón móibíleach san áireamh, glaochártaí, veist shofheicthe, mála etc.

An Chéim Sheachadta

Ní mór foirm dhaonáirimh a sheachadadh do gach líon tí agus teach ina bhféadfadh daoine a bheith ina gcónaí roimh lá an daonáirimh. Caithfidh gach duine atá i láthair ar oíche an daoináirimh a bheith áirithe ar fhoirm dhaonáirimh.

Céim Bhailiúcháin

Tosaítear ar fhoirmeacha daonáirimh a bhailiú an mhaidin i ndiaidh lá an daonáirimh chun cinnte a dhéanamh de go mbailítear na foirmeacha ón daonra neamhchónaitheach in óstáin, i dtithe lóistín etc. Go minic, ní mór níos mó ná cuairt amháin a thabhairt ar thithe príobháideacha mar d’fhéadfadh sealbhóirí tí a bheith as láthair ag am na céad cuairte. Caithfidh an áiritheoir an fhoirm daonáirimh a sheiceáil ar leac an dorais chun a chinntiú gur comhlánaíodh go hiomlán í agus fiosrúchán a dhéanamh maidir le haon easnamh follasach. Is gnách go dtógann sé 3 – 4 seachtain chun an chéim bhailiúcháín a chur i gcrích.

Céim Chríochnaithe

I ndiaidh na céime bailiúcháin, ní mór don áiritheoir próiseas rialaithe cáilíochta a dhéanamh ar an gceantar a sannaíodh dóibh agus na foirmeacha daonáirimh a thabhairt ar ais tríd an maoirseoir allamuigh atá acu.

Ní mór d’Áiritheoir:

 • Na treoracha go léir a leanúint atá eisithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh chun go n-áireofar an ceantar atá sannaithe dóibh
 • Bheith ábalta léarscáileanna a léamh
 • Úsáid a bhaint as aip fón cliste, a dearadh go speisialta chun sonraí cuairteanna a thaifeadadh
 • Taifid chruinn a choimeád den am a chaitear ar an obair allamuigh agus ar dhul chun cinn.

Freagrachtaí

 • Foirmeacha daonáirimh a sheachadadh & a bhailiú i gceantair áitiúla.
 • Teagmháil dhíreach leis an bpobal i gceist leis an obair.
 • Ní mór a bheith stuama, tuisceanach & foighneach chun muinín & comhoibriú a mhealladh as sealbhóirí tí

Íocaíocht

Beidh an íocaíocht bunaithe ar bhonn táille/liúntais. Is gnách go dtuilleann áiritheoirí €3,200 ar an meán don obair a dhéanann siad i rith na tréimhse 10 seachtaine seo, agus bristear síos mar seo a leanas í:

 • Réamhíocaíocht sheachtainiúil: €140 comhlán (íoctar í seo i riaráiste)
 • Liúntas Oiliúna: €220
 • Táille in aghaidh foirmeacha a sheachadaítear/a bhailítear: Athraitheach
 • Athchoimriú: €240
 • Liúntas Deiridh: €495
 • Liúntas stórála tí: €170
 • Liúntas Neamhthipiciúil: €230
 • Liúntas Taistil: Athraitheach

Le haghaidh eolas mionsonraithe faoin ról, féach Leabhrán Eolais an Iarrthóra anseo (PDF).